Қазақша рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар

Рефераттар бөлімі

‘ОБЖ’ бөлімінің мұрағаты

Радиациялық қауiпсiздiк

Радиациялық қауiпсiздiк туралы қазақша реферат

Мазмұны

1. Жоспар

2. Кіріспе

3. Негізгі бөлім

I. Радиациялық қауiпсiздiктi қамтамасыз етудiң негiзгi принциптерi

II. Мемлекеттiк органдардың радиациялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жөнiндегi құзыреті

III. Радиациялық қауiпсiздiктiң жай-күйiн бағалауға қойылатын талаптар

IV. Авариялық даярлықты қамтамасыз ету

4. Қорытынды

5. Пайдаланылған әдебиеттер

Толығырақ »

Төтенше жағдайлар классификациясы мен түсінігі

Төтенше жағдайлар классификациясы мен түсінігі туралы қазақша реферат

 Мазмұны

1.Жоспар

I.Төтенше жағдайлардың түрлері мен сипаттамалары

II. Төтенше жағдайлардың алдын алу  және олардан қорғану шаралары

III. Төтенше жағдайларды жою жұмыстары

IV. Аудан, және ауыл әкімдерінің  төтенше жағдай саласы бойынша атқаратын міндеттері

2.Кіріспе

3.Негізгі бөлім

4.Қорытынды

5.Пайдаланылған әдебиеттер Толығырақ »

Халыкты бейбит жане согыс уакытында инженерлик коргау

 Халыкты бейбит жане согыс уакытында  инженерлик  коргау туралы қазақша реферат

Халыкты авария, апат, зилзала салдарынан, сондай-ак осы замангы закымдау куралдарынын закымдагыш факторларынан коргаудын ен негизги тасилдеринин бири бул оларды ужымдык коргау куралдары болып табылатын корганыс гимараттарына жасыру. Корганыс гимараттары-ол инженерлик курылыс. Корганыс гимараттар коргау касиети, максаты, орналасу, салыну мерзими, коргайтын денгейи бойынша болинеди.

Толығырақ »

Эвакуациялык шараларды жоспарлау

Эвакуациялык шараларды жоспарлау туралы қазақша реферат

                        Халыкты бытыранкы орналастыру мен эвакуациялауды жоспарлау азаматтык корганыс кызметтеринин, барлык денгейдеги эвакуациялык жане эвакуациялык кабылдау комиссиялары бастыктарынын, тотенше жагдайлар жониндеги баскармалар (болимдер) бастыктарынын аса манызды миндети болып табылады.

Толығырақ »

Эвакуациялык органдар

Эвакуациялык органдар туралы қазақша реферат

                        Халыкты бытыранкы орналастыру мен эвакуациялауды жоспарлауды жане откизуди тикелей жузге асыру ушин эвакуациялык органдар курылады:

1)         эвакуациялык комиссиялар (ЭК);

2)         эвакокабылдау комиссиялары (ЭКК);

3)         жиналымды эвакуациялык пункттер (ЭЖП);

4)         эвакуациялык кабылдау пункттери (ЭКП);

5)         эвакуациялык аралык пункттери (ЭАП). Толығырақ »

Эвакуация

Эвакуация туралы қазақша реферат

Эвакуация – адамдардын омирин сактау жане ондиристин жумыс истеуине жагдай жасау максатында халык пен материалдык кундылыктарды тотенше жагдайлар аймактарынан жане осы замангы закымдау  куралдары колданылуы мумкин аудандардан уйымдаскан турде кауипсиз жерге коширу.

Толығырақ »

Табиги жане техногендик сипаттагы тотенше жагдайлардын алдын алу жониндеги шаралар

Табиги жане техногендик сипаттагы тотенше жагдайлардын алдын алу жониндеги шаралар туралы қазақша реферат

Казакстан Республикасынын “Табиги жане техногендик сипаттагы тотенше жагдайлар туралы” занында тотенше жагдайлардын  алдын алу жониндеги шараларга мыналар жатады: гылыми зерттеулер, жагдайды кадагалау, бакылау;  тотенше жагдайлардын пайда болуына акеп согуы мумкин аварияны, зилзала мен апатты болжау жане олардын каупи туралы хабарлау;  билимди насихаттау, халыкты жане мамандарды окытып-уйрету;  тотенше жагдайлар саласындагы коргану шаралар. Толығырақ »

БЕЙБИТ ЖАНЕ СОГЫС УАКЫТЫНДАГЫ ТОТЕНШЕ ЖАГДАЙЛАР

БЕЙБИТ ЖАНЕ СОГЫС УАКЫТЫНДАГЫ ТОТЕНШЕ ЖАГДАЙЛАР туралы қазақша реферат 
Тотенше жагдайлар – адамдардын каза табуына акелип соккан немесе акелип согуы мумкин, олардын денсаулыгына, коршаган ортага жане шаруашылык жургизуши объектилерге нуксан келтирген немесе келтируи мумкин, халыкты едауир дарежеде материалдык шыгындарга ушыратып, тиршилик жагдайын бузган немесе бузуы мумкин авария, зилзала немесе апат салдарынан белгили бир аумакта туындаган жагдай.
Толығырақ »

Казакстан Республикасында тотенше жагдай туралы зандардын магынасы

Казакстан Республикасында тотенше жагдай туралы зандардын магынасы туралы қазақша реферат

Табиги жане техногендик сипаттагы жагдай туралы Казакстан Республикасынын заны

Негизги угымдар.

Тотенше жагдай – адамдардын каза табуына акелип соккан немесе акелип согуы мумкин, олардын денсаулыгына, коршаган ортага жане шаруашылык жургизуши объектилерге нуксан келтирген немесе келтируи мумкин, халыкты едауир дарежеде материалдык шыгындарга ушыратып, тиршилик жагдайын бузган немесе бузуы мумкин авария, зилзала немесе апат салдарынан белгили бир аумакта туындаган жагдай. Толығырақ »

Тотенше жагдайда халыктын омир суруине, арекетшилдигине тиршилик кауипсиздигин каматамасыз етудин орны жане роли

Тотенше жагдайда халыктын омир суруине, арекетшилдигине тиршилик кауипсиздигин каматамасыз етудин орны жане роли туралы қазақша реферат

Тиршилик кауипсиздиги  —  адамнын тотенше жагдай кезиндеги омир суру ортасымен кауипсиз карым-катынасынын, шаруашылык объектилеринин туракты жумыс истеу адистерин, тбиги жане техногендик сипаттагы тотенше жагдайларды ескерту мен салдарын жою жане осы замангы закымдау куралдарынын колданылуы маселелерин зерттейди. Толығырақ »