ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы туралы қазақша реферат

Азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау нысандары. Құқық саласы ретінде азаматтық іс жүргізу құқығының түсінігі. Азаматтық іс жүргізу құқығының пәні, әдісі және жүйесі. Азаматтық іс жүргізу құқығының басқа құқық салаларымен арақатынасы.

Азаматтық іс жүргізу құқығының қайнар кездері. Қазақстан Республикасының азаматтық сот ісін жүргізу туралы заңнамасы.

Азаматтық іс жүргізу құқығы принциптерінің тусінігі және олардың маңызы, Азаматтық іс жүргізу құқығы принциптерінің жүйесі. Принциптердің жіктелу мәселесі.

Азаматтық іс жүргізушілік құқықтық қатынастардың түсінігі және олардың ерекшеліктері. Азаматтық іс жүргізушілік кұқықтық қатынастардың пайда болуының алғы шарттары, мазмұны және объектісі.

Азаматтық  процестегі тараптардың тусінігі.  Тараптардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттері.

Азаматтық процеске үшінші тұлғалардың қатысуы. Олардың түрлері.

Азаматтық процеске прокурордың қатысуының негіздері және нысандары. Прокурордың іс жүргізушілік жағдайы.

Басқа тұлғалардың құқықтарын және мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, ұйымдардың және жекелеген азаматтардың азаматтық процеске қатысуының негіздері және мақсаттары.

Сотта өкілдік етудің және соттағы өкілдің түсінігі. Сотта өкіл бола алмайтын тұлғалар.  Өкілдіктің негіздері және түрлері. Соттағы өкілдің екілеттіктері (көлемі және ресімделуі).

Іс жүргізу мерзімдерінің түсінігі және олардың маңызы.  Іс жүргізу мерзімдерінің түрлері.Іс жүргізу мерзімдерін есептеу.

Азаматтық процестегі сот шығындарының түсінігі және құрамы. Мемлскеітік баж. Іс бойынша іс жүргізуге байланысты шығындар.

Мәжбүрлеу және жауаптылық шараларын қолдану негіздері. Мәжбүрлеу және жауаптылық шаралары. Мәжбүрлеу шараларын қолдану тәртібі.

Ведомствалық бағыныстылықтың түсінігі,  түрлері.

Соттылықтың түсінігі. Соттылықтың түрлері.Топтық соттылық. Аумақтық соттылық, оның түрлері.

Сот дәлелдеуінің түсінігі және мақсаты. Сот дәлелдеуінің субъектілері.

Сот дәлелдемелерінің түсінігі.Дәлелдеу нысанасының түсінігі. Дәлелдемелерді жіктелуі.

Талап қою бойынша іс жүргізудің түсінігі және мәні. Талап қою бойынша іс жүргізу ережелерінің маңызы.Талаптың түсінігі. Талаптың элементтері.

Бірінші сатыдағы сотта іс жүргізу.  Сотта азаматтық істі  қозғау.

Талап қою. Талап арыз және оның реквизиттері. Талап арызды қозғалыссыз қалдыру. Талап арызды қабылдаудан бас тарту. Талап арызды қайтару.

Істі сотта қарауға әзірлеу: түсінігі, мақсаты, міндеттері және мерзімдері. Судьяның істі сотта қарауға әзірлеу тәртібімен жасайтын іс жүргізушілік әрекеттері.

Сотта қарау (түсінігі және маңызы).Сотта қараудың бөліктері. Сотта қараудың дайындық бөлігі. Істі мәні бойынша қарау. Істің мән-жайларын (дәлелдемелер мен өзге материалдарды) зерттеу. Сот жарыссөздері. Басталған процеске кіріскен прокурордын қорытындысы. Шешім шығару және шешімді жариялау.

Бірінші сатыдағы сот актілерінің түсінігі және олардың түрлері.Сот шешімінің мәні және маңызы. Шешімнің түрлері, құрылымы және мазмұны.

Сырттай іс жүргізудің түсінігі және негіздері. Талап қоюшылық істерді сырттай қараудың тәртібі. Сырттай шешім.Сырттай шешімге шағымдану.

Ерекше талап қоюмен іс жүргізудің түсінігі және мәні. Ерекше талап қоюмен жүргізілетін істерді қарау және шешу кезінде сот ісін жүргізудің жалгіы ережелерінің қолданылуы.

Ерекше іс жүгізудің түсінігі және мәні. Ерекше жүргізілетін істерді қараудың тәртібі.Зандық маңызы бар фактілерді анықтау туралы істер бойынша іс жүргізу.

Азамапы хабар-ошарсыз кетті деп тану және азаматты қайтыс болды деп жариялау туралы істер бойынша іс жүргізу.

Ааматты әрекет қабілетгілігі шектелген немесе әрекетке қабілетсіз деп тану туралы істер бойынша іс жүргізу. Азаматты әрекетке қабілетті деп тану.

Бұйрық арқылы  іс  жүргізудің түсінігі.   Сот бұйрығы   шығарылатын талаптар.

Сот бұйрығын шығару туралы арыз (нысаны мен мазмұны, тапсыру тәртібі, қабылдаудан бас тартудьщ және қайтарудың негіздері, арыздағы кемшіліктерді жою);

Аппеляциялық (кассациялық) сатыдағы сотта іс жүргізудің мәні және маңызы. Апелляция беруге кұқық. Аппеляциялық (кассациялық) шағым берудің (наразылық келтірудің) объектісі. Аппеляциялық (кассациялық) шағым беру (наразылық келтіру) құқығының субъектілері. Аппеляциялық (кассациялық) шағымды (наразылықты) қарайтын соттар.

Аппеляциялық (кассациялық) шағымды (наразылықты) тапсыру тәртібі және мерзімі. Аппеляциялық (кассациялық) іс қараудың нысанасы.

Соттық қадағалау тәртібімен сот актілерін қайта қарау сатысының мәні және маңызы. Заңды күшіне енген сот актілеріне шағым жасауға, наразылық келтіруге құқығы бар тұлғалар. Занды күшіне енген сот актілеріне шағым берудің (наразылық келтірудің) мерзімдері. Қадағалау шағымдарын, наразылықтарын қадағалау тәртібімен қарайтын соттар.

Жойылған сот ісін немесе атқару ісін жүргізуді қалпына келтіру туралы арыз беру құқығы бар тұлғалар. Істің соттылығы. Арыздың мазмұны. Арызды арыз беруге қозғалыссыз қалдыру. Арызды қабылдаудан бас тарту. Арызды қайтару.

Шетелдік азаматтардың және азаматтығы жоқ тұлғалардың, шетелдік және халықаралық ұйымдардың азаматтық іс жүргізу құқықтары мен міндеттері.

Сот және өзге органдар актілерінің орындалуы азаматтық процестің соңғы сатысы ретінде. Мәжбүрлеп орындатудың манызы.

Атқарушыльіқ іс жүргізудің органдары. Атқарушылық іс жүргізудегі соттың ролі. Атқарушылық іс жүргізудің заңдылыгына прокурорлық қадағалау.


Тағы рефераттар