Әлеуметтік қызметкерлердің және мекемелердің қарттарға көрсететін әлеуметтік көмегі туралы қазақша реферат

Карт адамдарга  элеуметтiк  комек  беру  жумыстарына    зейнетакы  мен  жэрдемакы  тагайындау,  карттар  мен  мугедектердi  элеуметтiк  колдау,  мугедектерге  зейнетакы  болу,  уй – куйi  жок  адамдарга  барынша  комек  беру   жататын  болса ,  осы  жумыстардын  барлыгын  элеуметтiк  кывзметкерлер  аткарады  жэне  олар  элеуметтiк мекемелерде  iске  асырылады.

Элеуметтiк  жумыста  ерекше  орынды  жалгыз  басты,  енбек  кабiлетi  жок  азаматтарга  уйге  барып  элеуметтiк  комек  корету   когамын  жаткызуга  болады.  Уйге  барып  элеуметтiк  комек  беру   жумыстарымен  айналысатын  элеуметтiк  кызметкерлер,  ен  бастысы  карт  адамдармен   ортак  тiл  табыса  алу  керек.   Ол  жалгыз  басты  адамдарга  кунде  барып, солардын  iшiнде  журуге  кабiлетсiз  адамдарды  жалгыздыктан  босатуга  тырысады жэне  осындай  жумыстарымен  айналысу  керек.

Элеуметтiк  кызметкер  оздерiнiн    клиенттерiне  барлык  кызмет  турлерiн  корсетедi.  Элеуметтiк  орталык  келiсiмiнше  мунндай  кызметтерге    мыналарды  жаткызуга  болады:

– уйге  дукен  немесе  базарлардан  эр  турлi  азык – тулiк турлерiн  жеткiзiп  беру;

– асханалардан  ыстык  тамактарды  жеткiзу;

– дэрi – дэрмекпен  камтамасыз  ету;

– гуманитарлык  комек  корсету;

– коммуналдык  толемдердi  толеу;

– жондеуден  откiзетiн  куралдарды  жондеу  орындарына  апару.

Әлеуметтiк  кызметкер  сонымен  коса   озiнiн  клиентiне  керек  кезiнде   натариуспен  жолыгып,  дэрiгер  шакырады, керектi  документациялык  кагаздарды  жинайды,  пэтер  немесе  уй  мулiктерiн  жондеушi  шакырады.

ЖОСПАР

Кіріспе

I тарау. Қарттар және олардың арасында кездесетін мәселелер

Қартаюдың түрлері және адам жасының бөлінуі

Отбасындағы қарт адамдар

Егде жас демографиясы

Қарт адамдардың өмір ұзақтығы

II тарау. Қарт адамдармен әлеуметтік жұмыс

Қарт адамдарға әлеуметтік көмек беру және қамсыздандыру

Әлеуметтік қызметкердің және мекемелердің қарттарға көрсететін әлеуметтік көмегі

Халықаралық қарттар жылы
Тағы рефераттар