Болжау аппараты туралы қазақша реферат

Болжаудың фактографиялық әдістері.

Болжаудың фактографиялық әдісі – бұл фактографиялық ақпаратқа негізделген әдіс. Әлеуметтік және экономикалық болжауда қолданылатын негізгі фактографиялық әдістер, осы әдістердің қысқаша сипаттамалары 2-кестеде келтірілген.

1-кесте.

Болжаудың фактографиялық әдістері.

Әдіс Әдістің қысқаша сипаттамасы
1 2 3
1 Авторегрессионды Талдауға және динамикалық қатардың мәндерінің корреляциясын олардың арасындағы уақытша интервалды қолдануға негізделген стационарлы кездейсоқ процестерінің болжау әдісі.
2 Үйлесімді таразылар Үйлесімді таразылар көмегімен осы сызықтың нүктелерін аппроксимилденген сызық кесінділерін өлшеу.
3 Аргументтерді топтық есептеу Бастапқы динамикалық қатардың бөлшектік аппроксимациясының болжаушы қызметінің түрлері немесе өлшемдері.
4 Интерполяциялар (болжамдық) Болжау объектісінің дамуының шарттарын және шектеулерін есепке алу арқылы іске асатын аппроксимирлі қызметті таңдау болатын, математикалық интерполяциясы.
5 Тарихи аналогия Болжау объектісінің аналогиясы оның дамыған табиғаты бойынша онымен бірдей объектіні орнату және қолдану.
6 Математикалық аналогия Табиғаты әртүрлі объектілердің даму процесінің математикалық сипатының аналогиясын орнату.
7 Озық ақпарат Ғылыми-техникалық ақпараттың қасиеттерін қолдану қоғамдық практикадағы ғылыми-техникалық жетістіктерін іске асырудан озық болу.
8 Патентті Өнер табуды (жаңалықты) және ашылуларды бағалау (қабылданған критерийлер жүйесі бойынша) және олардың динамикасын зерттеу.
9 Икемді құрылым қызметі бойынша болжаулар Экстрополяциялық қызметті қолдану, оның түрі мен өлшемдері көптеген ықтимал қызметтердің бастапқы динамикалық қатарын ретроспективті талдау процесінде таңдалады.
10 Жарияланымдық Болжау объектісі туралы жарияланымдарды бағалау және оларды жариялаудың қозғалысын зерттеу.
11 Регрессионды Ауыспалы – аргументтер мен болжанушы ауыспалы-қызметтің жиынтығы арасында тұрақты статистикалық байланыстарды талдау және қолдану.
12 Санақтық Болжау объектісінің сипаттамаларының және олардың санақтық өзара байланыстарының динамикалық қатарларын құру және талдау.
13 Факторлы Факторлы санақтық талдау аппаратын немесе оның түрлерін қолдану динамикасында объект туралы ақпараттардың көпөлшемді аумақтарды өлшеу.
14 Марков шынжырлары Болжау объектісінің бір жағдайдан басқаға өту ықтималдығын талдау және қолдану.
15 Дәйектемелік-көрсеткішті Болжау объектісі туралы жарияланым авторларын дәйектеу динамикасын бағалау және талдау.
16 Экспоненциалды жұмсарту, жұқалау(сглаживание). Таразылардың және оның коэфиценттерінің экспоненциалды азаюын қолдану арқылы экстраполяциялық қызметті құру.
17 Экстраполяциялар Апроксимиляциялық қызметті таңдау болжау объектісінің даму шарттары мен шектеулерін есепке ала отырып математикалық экстраполяцияда іске асады.

Тағы рефераттар