Жоспар.

Кіріспе…..3
1. Қылмысқа қатысудың мәні, түрлері және нысандары…5
1.1 Қылмыстық құқықтағы қылмысқа қатысудың түсінігі …5
1.2 Қылмыстық құқықтағы қылмысқа қатысудың түрлері және нысандары….8

2. Қылмыстық құқықтағы қылмысқа қатысушылардың түрлері және олардың жауапкершіліктері….13
2.1 Қатысушылардың түрлері….13
2.2 Қылмысқа бірге қатысушылардың жауаптылығының негізі және шегі ……17

3. Қатысушылар жауаптылығының мәселелері….20
3.1 Қылмысқа қатысушылардың жауаптылығының арнаулы мәселелері…..20
3.2 Қылмысқа жанасушылық….22

Қорытынды……25
Пайдаланылған әдебиеттер……27

Кіріспе.

Қылмысқа       қатысу      қылмыстық       құқық бойынша қылмыс iстеудiң ерекше   нысаны  peтiндe   қарастырылады,   өйткенi   жеке  дара  қылмыс жасаyғa   қарағaнда   қылмысты   осы   нысанда  iстеудiң қауiптiлiк дәрежесі және   келтiретiн   залалы   да зор.   Бiрнеше    адам­ның   күш бiрiктiрiп бiр немесе   бiрнеше   қылмысты   icтeyi    олар­дың —    қатысушылардың — өзара бiрiн-бiрi    қолдауы,    қылмыс   iстеудi   жеңiлдетiп қана қоймайды сонымен бiрге   қылмыстық   заң    қоpғайтын қоғамдық қатынастapғa үлкен қауiп келтiредi    немесе соны келтiру   қаупiн туғызады. Қылмыс iстеудi осылай жүзеге асыру қылмысты   ic-әрекеттiң   өзiн жоюғa,   қайсыбiр      жағ­дайларда бiр    адамның   қолынан    келмейтiн   қылмысты   iстеудi     дайындауға     немесе жүзеге acыpyғa мүмкiндiк бередi.

Қылмыс — бiр  адам   apқылы   немесе   бiрнеше   адамның   бiрле­cyi арқылы   iстелуi мүмкін. Бiрнеше адамның қылмыс iстeyiнiң нәтижесiнде   iстелген   қылмыстың мәнi, одан   туындайтын   зиянның мөлшерi   де   жеке   дара   адам   iстeгeн   қылмысқа   қарағанда едәуiр   өзгередi және   мұндайда   қылмыс icтeгeнi   үшiн    жауапты    болатын адамдардың санын   тура    анықтау    қажеттiлiгi туын­дайды.

Қылмысқa    қатысуда   ic-әрекет пен қылмыстың зардабының өзара байланысының    жеке   адамның iстeгeн қылмысына қара­ғaнда өз ерекшелiгi бар. Қылмысқа   қатысуда  қылмыстың   зарда­бы   мен   орындаушылардың    немесе бiрге   орындаушылардың   ic-әрекеттерi   ғaнa байланысты болады. Айдап   салушы,   көмекте­сушi,  кейде ұйымдастырушы   тiкелей зиян келтiрмейдi.   Олар    тек   қана  қылмыстың   зардабының   тууына   себепшi  болады. Мұндай   себепшi   болу   қылмысты  тiкелей   орындаушығa   оның қылмыс   iстeyre деген шешiмiн   қоздыру  арқылы   жүзеге   асырылады.   Субъективтiк    жағынан    алғaнда  қылмысқа   қатысу барлық қаты­сушылардың қылмысты қасақана icтeгeнiн бiлдiредi.

Қылмысқа   қатысушылардың   әрқaйсысының  ниетінің  мазмұ­нына орындаушының   iстейтiн   қылмысының  қoғaмғa зиянды­лығының мәнiciн сезу,   сондай-ақ   сол   адамның   қылмысты   жал­ғыз   өзiнiң емес, басқалардың   әpeкeтiмeн   бiрге   жасайтын мән  ­жайларды сезiнyi шарт.

Қылмысқа қатысу қылмыстық құқық бойынша қылмыс істеудің ерекше нысаны ретінде қарастырылады, өйткені жеке дара қылмыс жасауға қарағанда қылмысты осы нысанда істеудің қауіптілік дәрежесі және келтіретін залалы да зор. Бірнеше адамның күш біріктіріп бір немесе бірнеше қылмысты істеуі олардың – қатысушылардың — өзара бірін-бірі қолдауы, қылмыс істеуді жеңілдетіп қана қоймайды, сонымен бірге қылмыстық заң қорғайтын қоғамдық қатынастарға үлкен қауіп келтіреді немесе соны келтіру қаупін туғызады. Қылмыс істеуді осылай жүзеге асыру қылмысты іс-әрекеттің өзін жоюға, қайсыбір жағдайларда бір адамның қолынан келмейтін қылмысты істеуді дайындауға немесе жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Қылмысқа қатысудың нысандары және түрлері туралы мәселені анықтау қылмысқа қатысушылардың субъективтік байланыстарының сипаты мен дәрежесіне, олардың әрекеттерінің өзара келісушілігінің дәрежесіне, қатысушылардың өзара объективтік байланыстарының мәніне, қылмысқа қатысушылардың өзара әрекеттестігінің тәсіліне және қылмыс құрамдарының құрылу ерекшеліктеріне байланысты шешіледі.

Егер қылмысты бір немесе бірнеше қылмыс жасау үшін күні бұрын біріккен адамдардың тұрақты тобы жасаса, ол ұйымдасқан топ жасаған қылмыс деп танылады. Мұндай ұйымдасқан топпен істелетін қылмыстардың белгілері: біріншіден – қылмысқа кем дегенде екі адам қатысады, екіншіден — ондай қатынасу алдын ала қасақана бір немесе бірнеше қылмыс істеу жөнінде. Алдын ала ұйымдасқан тұрақты қылмыста топтың қатысушылары, әдетте, қылмыс істеу жөнінде күні бұрын, яғни қылмысты істегенге дейін өзара келісіп, қылмыс істеудің жоспарын құрады; қылмысқа қатысушылардың өзара ролін белгілейді; қылмысты әрекетті жүзеге асырудың тәсілін және жоспарланған әрекетті жүзеге асырудың жағдайларын қарастырады. Ұйымдасқан тұрақты топпен қылмыс істеу топқа қатысушылардың белгілі бір рольдерді атқаруы арқылы да, сондай-ақ ұштасқан орындаушылық арқылы да қылмысқа қатысып жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.

Бұл курстық жұмыс қылмысқа қатысушыларды қарастырады.

Қылмысқа қатысушыларды ажырату, соттың жазаны дараландыру кезінде тікелей әсер тигізеді. Әрбір қатысушылардың қылмыс жасаудағы рөлін, ниет-мақсатын түсіне отырып, сот әділ де жеткілікті жазаны белгілейді.

Қоғамдық дағдарыс кезінде қылмыстылықтың, оның ішінде ұйымдасқан қылмыстылықтың қарқын алатындығы түсінікті жағдай. Ұйымдасқан қылмыстылық ақша қаражатының негізгі ағымы орын алатын қызметтерде қарқын алатындығы, әсіресе экономика саласына дендей еніп бара жатырғандығы барша қоғамға белгілі болып отыр.

Қылмысқа қатысушалақ институты 1998 жылы ҚК-те күшіне енісімен зерттеушілер мен практика қызметкерлері тарапынан, әсіресе қылмысқа қатысушылардың жауаптылығына қатысты сынға тап болды.  Бірақ 2000 жылдан бертін келе бұл мәселе зерттеліне бастап, осындай қылмыстардың алдын алу мен бұлтартпау шаралары жан-жақты іздестірілуде.

 Курстық жұмыс / 32 бет


Тағы рефераттар