Моделдеудің негізгі түрлері туралы қазақша реферат

ГАЖ моделдеуді төрт негізгі топқа бөлуге болады : семантикалық, инвариантты, эвристикалық, ақпараттық.

Семантикалық моделдеу –  кодтау және лингвистикалық қамтамасыз ету тапсырмасымен қарымта байланысты, құрылымы және мазмұнына қарай кіріс ақпараты әртүрлі болса, соншалықты аз унифация жасалып, соншалық семантикалық моделдеудің үлкен көлемі жинау жүйелерінде қолданылады.

ГАЖ семантикалық моделдеу үлесі ақпаратты жинақтау деңгейінде көп болса, соншалықты үлкен көлеммен негізделіп және әртүрлі кіріс ақпаратымен, оның құрылымдық күрделігімен, қатенің мүмкін болуымен негізделеді.

Инварианттылық моделдеуде толықтай немесе шетінен унифициялы ақпараттылықты элементпен немесе құрылыммен жұмыста негізделген. Оның тиімділігі бәрінен бұрын САПР және бақса да Ас қолдану тәжірибесімен дәлелденген. Бұл түрі моделдеуде топтық операцияларды пайдалануды ұсынады, ол жеке моделдеумен салыстыра отырып, еңбек өнімділігін арттырады.

Инварианттылық моделденген нысанның нақты түріне қатыссыз бағдарламалы-технолгиялық құралдың жинағын қолдану үшін сілтемелер жасайды. Ол жалпы моделденетін нысанның қасиетін пайдалануды қарастырады ол бөлек нысанның ерекше сипатына және техинкалық құралына тәуелсіз.

Бұл тип моделдеуде ақпаратты өңдеу өнімділігін айтарлықтай арттырады, әсіресе моделдеу кезінде графикалық нысандарды өндіруді арттырады. Алайда мұндай ыңғайлы тарату тек моделдеу нысанынынң жеке қасиетін жазу үшін үстіңгі – ашық, ал модел ерекшелігіне инвариантты болатын; төменгі деңгей, бөлектенген графикалық моделдің құрылымымен мәліметтердің графикалық емес базасы, мәліметтердің графикалық базасын пайдалану кезінде ғана мүмкін болады.

Басқаша айтқанда, мұндай моделдеу бағдарламалы және лингвистикалық қамтамасыз етуді талап етеді, ол моделденетін нысанның қасиетін және олардың «графикалық примитивтер түріндегі құрылымының мүмкіндігін» ескереді.

ГАЖ  бұл ыңғай арнайы кітапхананы пайдалану есебінен ақпаратты графикалық ұсыну үшін негізді құру түрінде көрсетіледі, мысалы шартты белгілер кітапханасы және графикалық элементтер кітапханасы.

Эвристикалық моделдеу экспертті шешімнің қажеттілігі кезінде қолданылады, бейне кескіндегі нысанның дуалды қасиетін ескере отырып және типсіз тапсырманың аранайы шешімдері кезінде қолданылады. Негізінен ол интерактивті өңдеу кезінде таралады.

ГАЖ технологияларында және САПР эвристикалық моделдеу ЭЕМ пайдалана отырып қатынас жолымен жүзеге асады, ол сценарий негізінде болады, ол бір жағынан бағдарламалы қамтамасыз етудің технологиялық ерекшеліктерін ескереді, екінші жағынан – нысанның осы санатының өңделу тәжірибесі және ерекшеліктерін ескереді.

ГАЖ эвристикалық моделдеу пайызы САПР қарағанда көп артық. Бұл ГАЖ экспертті жүйені қолдану өзектілігін арттырады.

Ақпараттылық моделдеу ақпараттың әртүрлі үлгілерін қайта қалыптастыру және құрылуымен байланысты, мысалы графикалық немесе мәтіндік түрінде, тұтынушылармен беріледі. Ол тек мәліметтер базасын пайдалану және ақпараттық интеграция негізін алдын ала жасау кезінде ғана тиімді.

Заманға сай ақпараттық жүйелерді тарату ақпараттық кешенді моделдеу құжаттық қамтамасыз ету жүйесінің құрылу жолымен жүзеге асырылады.

Жергілікті мәселе ақпараттық моделдеуде бағдарламалы қамтамасыз ету құралдарымен шешіледі, шетінен СУБД құралдарымен. Заманғасай СУБД ақпаратты сақтау және моделдеу мүмкіндіктеріне қосымша есептер, анықтама және басқа да құжаттарды құру бойынша әртүрлі пішінді әдістерді ұсынады.

Дұрысында, ақпараттық сыйымдылық бейне кескінде үлкен, яғни артық, машиналы тасығышта сақталатын, моделдерге қатынасы бойынша болады. Сурет түсірілімінің ақпараттық сыйымдылығы екі-үш тәртіпте ақпараттық сыйымдылықты магнитті іс жүзіндегі тасығышта ұсынады. Ол тек оптикалық, биотехинкалық және генетикалық ақпарт тасығыштарға орын береді. Бұл тапсырманың міндетті шешімінің қажеттілігін негіздейді, ақпаратты өңдеудің алғашқы және жинау деңгейіндегі сығындалуына негіздейді. Екінші жағынан, бұл мәліметтердің бейне-базасы деп аталатын құрамның қажеттілігі туындайды.

Нысанның кез-келген кластары үшін моделдерді құру үшін маңызды сипаттама көрсеткіштің екі тобын қосатын, моделді жарамдылық болып табылады. Моделді жарамдылық көрсеткішінің алғашқы тобы нысанды суреттеу құралын сипаттайды, екіншісі есептегіш ресурстар сияқты, моделдеу құралдарының техникалық мәліметтері сияқты анықталады.

ГАЖ нысандарының моделді жарамдылығын талдау кең класты айтады және олардың графикалық базалық элементтерінің жинағын құру үшін көрсетеді. Сондықтан ең керемет құрал осындай нысандарды суреттеуде семантико-суреттілік ақпараттың көптеген және метриялық көптігінен кешенді моделі болып табылады.

Тәжірибе көрсеткендей, моделді бір эксперпименттің таралуының тиімді интерактивті өңделуі үшін 1 с аспауы керек, жұмыстың бір сеансы уақыты компьютерде 4 с шамасында болуы керек.
Тағы рефераттар