Алдыңғы зерттеулер көрсеткендей мәтіндерінің статистикалық жағынан нақты бір жиіліктегі сөздермен қамтылуы зерттелініп отырған мәттіннің көлеміне байланысты. Статистикалық жағынан едәуір аз мағлұмат беретінсөздерді көлемі шағын оқулықтар береді. Жиілік сөздіктің бастапқы (едәуір жиі кездезсе) аумақтарында ақпарат көлемі онша болмайды. Өйткені бір ғана «ол» есімдігінің жиілігі 3609 (50ж БСО)

Зертелініп отырған оқулықтардағы мәтіндердің едәуір жиі кездесетін лексикалық единицалармен қамтыпуы өте төмен. 50 жылдар оқулықтарында 40,77%, 70 жылдар оқулықтарында 39,96% БСО 30,51% , 90ж оқулықтарында 40,28% , ал 2000 жыл оқулықтарында 40,13% .

Жиі қолданыстағы сөздердің статистикалық сипаттамасы.

Жиілік сөздіктер Мәтін көлемі N Түбір сөз L Ғ>4 Пайыздық үлeci fF>4 %)
  Балалар әдебиеті 97260 11068 3376

30,51

  50ж оқулықтары 185961 І0298 4199

40,77

  70ж оқулықтары 241984 12281 4908

39,96

  90ж оқулықтары 226374 12813 5162

40,28

  2000ж оқулықтар 368965 13869 5566

40,13

  Абай шығармалары 49819 6017 3877

64,43

Нақтылы бір жиіліктегі және бір нақты синтаксистік апараты бар түрлімөлшердегі сөздерді анықтау барысында, әр сыныпқа тиісті жиі кездесетін, яғни жиілігі Ғ>4 болатын мәтіннің 30-40%-ын қамтитын лексиалық бірліктерді таңдап алдық. Енді осындай жиіліктегі сөздердің үзіндісін көрейік. Біздің ойымызша абсалютті жиілігі 4-ке тең немесе одан артық сөздердің әрбірі қайталана қолданылу нәтижесінде бала жадында ұзақ сақталады да, бұл сөздерді толық меңгереді деп айтуымызға болады. Мысалы, ағай Сөзі 50ж оқушылықтарында 36 рет, 70 ж оқулықтарында 40 рет, ал Б.Ә 60 рет қолданылған. Алайда мұндай сөздердің көптігі оқушыға берілетін ақпарат көлемінің азаюына жағдай туғызады. Демек, сөздердің қолдану жиілігі мен мәтіндердің ақпараттық қызметі арасында кері қатынас бар деп айта аламыз. Өйткені, оқушы бір ғана сөзді қайталай бермей, оның орнына мәтінде бурын кездеспеген жаңа мәнге ие сөздерді шеретін болса ғана оның танымдық көкжиегі кеңи түседі. Сонымен бірге мұндай сөздердің тек сандық тұрғыда ғана емес, сапалық тұрғыда меңгерілуін, яғни оқушының белсенді сөздік қорына болуын да ескерген жөн.

Сонда ғана олардың тіл байлығы молайып, білім дәрежесі артады. Өйткені сездің лексикалық мағыналары талай рет қайталана қолданылуы нәтижесінде санамызға сіңіп қалыптасады. Мұнда олар сол сөз берілетін зат, не құбылыс тың белгілі бір қасиеттеріне негізделіп, ол сөз аталғанда Санамызда сол қасиеттер мағынаның басты көрсеткіштері, яғни мәндері ретінде көрінеді. Енді қарастырған оқулықтардағы жиі қолданысқа ие сәздерге назар аударсақ, салыстырылушы мәтіндер арасында сөздердің      қолданылымдағы      мынандай      ерекшіліктерді аңғарамыз:

Жалпы жиілігі Ғ>4 болатын 50-70 жылдардағы 1-3 сынып оқулықтарының жиілік сөздігінен көрініс.

Сөз(жиілігі Ғ>4) БСО мәтіндері БӘ

Ғі(50ж)

Ғі(70ж)

Ғі 60-70 ж.

1 ағай-з

36

40

60

2 ағайынды-с

9

8

6

3 ағар-е

9

8

5

4 ағыз-е

10

15

5

5 адам -з

529

673

289

6 адас-е

21

10

9

7 аз-д

120

136

48

8 азық-з

55

39

4

9 ақық-түлік-з

8

10

2

10 аида-е

39

29

32

11 айдын-з

32

27

112

12 айқайла-е

46

36

3

13 айкас-з

19

14

11

14 айна-з

6

11

13

15 айнадай-с

5

6

 
16 айналдыр-е

43

28

9

17 айрыл-е

19

21

20

18 ақтер-е

4

5

11

19 ақыл-з

23

62

 
20 алайда-ш

32

10

 
21 ар-з

11

13

4

22 араба-з

47

17

 
23 аса-ү

43

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әр түрлі тілдердің жиілік сөздіктерін салыстыра отырып.зерттеу нәтежесінде мынаған көзіміз жетті: түрлі тілдері мәтіндеріндегі сирек қолданылатын бірліктердің негізгі бөлігінің жиілігі 1және 2-ге төң болатындай сөздерді қамтиды. Мәтіннің көлемі ұлғайған сайын, мұндай сөздердің де абсолютті шамасы артқанымен, түрлі тілдердегі олардың жиынтық қатынасты жиілігі 0,60% шамасында болады. Сонымен бірге аз қолданыстағы сөздердің молдығы, жазушы немесе ақын тілінің байлығы немесе оның өзіндік ерекшелігін көрсетеді деп есептелінеді. Бірақ бұл тұжырым таңдама әдісі арқылы алынған мәтіндердің көлемі бірдей болған жағдайда ғана дұрыс деп тануымыз керек. Салыстырылып отырған 1950-2000 жылдардағы оқулық мәтіндері мен БӘ. сонымен бірге орыс тіліндегі жиілік сөздіктер және Абай шығармаларынан байқайтынымыз таңдама көлем ұлғайған сайын, аз кездесетін сөздердің үлесі азаяды.

Егер БСО мәтіндерінің жиілік сөздігін бірнеше аумақтарға: бірінші аумаққа алғашқы 100-ге дейінгі, екінші аумаққа 500-ге дейінгі, үшінші аумаққа 1000-ға дейінгі, төртінші аумаққа 2000-ға дейінгі, бесінші аумаққа алғашқы 3000-ға дейінгі жиі кездесетін лексикалық бірліктерді бөлсек, онда әр жылдардағы оқулық мәтіндері мен жиілік сөздіктерінің әрбір аумаққа қатысты сөзбен қамтылу ерекшеліктерін талдау барысында мынадай нәтижелерді аламыз.

1950-2000 жылдардағы БСО мен БӘ жиі қолданыстағы сөздермен қамтылуы.

Жиілік сөздіктер N L 1-500 1-500 1-1000 1-2000 1-3000
1. Балалар әдебиеті 97260 1106 8 25,1 47,5 4 59,4

1

72,04 80,00
2.   50 ж. БСО 185961 1029 8 38, 51 5 66,1

7

77,57 87,07 91.38
3.   70 ж. БСО 241984 1228 1 41,8

7

70,5 83,29 88,76 90,08
4.   90 ж. БСО 226374 1281

3

39,4 1 68,1

1

79,51 84,17 91,12
5.   2000ж.БСО 386965 1386 9 38,6

2

70,8 4 81,63 82,61 93,33
6. Абай жолы (1-4 т.)1 465591 1718 8 39,2 0 68,0

2

71,55 79,92 84,00
7. Газеттер(публ и-цистикалық) 146764 1242 3 31,4 0 59,7 4 72,85 83,88 88,88
8. Өзбек көркем’ әдебиеті 95550 8052 44,8 1 68,1 8 77,83  
9. Өзбек тіліндегі газетгер 209485 1299 6 35,1 9 62,9 8 75,14 85,47
10. Орыс әдебиеті (Пушкин) 544777 2119

7

  70,00    
11. Орысша сөздік (Засорина, 1966) 120843 1420 6 28,8 9 47,6 1 58,00 69,01 76,50

Егер 1000-ға дейінгі аумақта БӘ жиі кездесетін лексикалық бірліктер мәтіннің 59% үлесін қамтыса , 50 жылдардағы оқулықтарда 78%, 70 жылдардағы оқулықтарда 83%, 90 жылдардағы оқулықтарында 79% 2000 жылдардағы оқулықтарда 82%, өзбек тілінде 68% үлесті қамтыса, ал флективті орыс тілінде бұл аумақтағы лексикалық бірліктөр мәтіннің 58%-ын құрал, агглютинативті тілдердің көрсеткіштеріке шамалас деңгейден көрінеді. Бұл жерде мәтіннің сөзбен қамтылуындағы айырмашылық тілдердің типтік   белгілеріне    қарай    емес,    стилі    мен    тақырыптық айырмашылықтарына байланысты. Мысалы, 50ж.және 70ж. Мектеп оқулықтарына қарағанда сөздік қоры бай БӘ бұл аумақтағы лексикалық бірліктермен қамтылуы өте төмен (59,41 %). Бұған керісінше, онымен салыстырғанда сөздік қоры жұтаңдау болып келетін 1950-2000ж.ж. БСО мәтіндері жиі кездесетін сөздермен қамтылудың өте жоғары дәрежесін көрсетеді (78%-83%).

2. Барлық тілдер бойынша алынған мәтіндердің жілік сөздіктері түрлі аумақтар бойынша сөзбен қамтылудың шамамен алғанда бірдей дәрежедегі өсу қарқынын байқатты. Қазіргі таңдағы статистикалық ақпараттың тәжірибесі мәтіннің статисикалық құрылымы жайында алынған нәтижелерді дәлелді түрде бағалауға мүмкіндік беретін көптеген әдістерге бай екені белгілі.

Әдетте статистикалық құрылымы ретінде мәтіндегі сөздер саны мен олардың мәтінде көрінетін жиілігі арасындағы қарым-қатынасты айтатыны белгілі. Мәтіннің статистикалық құрылымының моделі ретінде сөздік тізіміндегі сөздің рангісі мен оның жиілігі арасында кері тәуелділік қалыптасатын жиілік сөздіктерді санауымызға болады. Аталған тәуелділікті дәлелдеу бағытындағы зерттөудің бастыларының бірі — Эсту-Ципф-Мандельброт заңы. Бұл заңның негізін қалаушы француз ғалымы Эсту 1916 жылы стенографияны жетілдірумен айналысу барысында ранг-жиілік тәуелділігін байқады. Кейінрек бұл заң ЦИПФ, Мандельброт тағы басқа ғалымдармен     дәлелденіп,     толықтырылып     «Эсту-Ципф —  Мандельброт заңы» деген атқа ие болды.

Рангіден заң параметрінің функциональды тәуелділігін анықтау міндеті В.Калинин мен Э.Макаев еңбектерінде шешімін тапты. Бұл заң сөздің жиілігі мен жиілік тізіміндегі оның рангісі арасында кему жиілігі бойынша байланысты қалыптастырады және берілген рангі бойынша мәтіннен кездойсоқ алынған сөздің пайда болу ықтималдығын шамалап есептеуге мүмкіндік береді, яғни, сөз бен оның берілген реттік нөмірі арасындағы пропорцияны анықтауға жағдай жасайды. Заңның параметрлерін есептеу Ғі=І\ІК(і+р)~7 формуласымен өрнектеледі, мұндағы Ғ1 — тізімдегі сөздің (сөз формасының) абсолютті жиілігі, і -тізімдегі сөзфрдің (с/ф) реттік нөмірі, N — сөз қолданыстармен алғандағы таңдама көлемі; к,р,ү — заңның параметрлері.

К,р,ү — шамаларының тұрақты мәндерін анықтау арқылы зерттеуімізде БСО мен БӘ сөздердің қолданылу жиілігін оның рангісі бойынша және кері тәуелділік бойынша анықтап, оқулық мәтіндері мен БӘ статистикалық құрылымының ерекшеліктерін айқындадық. Ципф заңының параметрін (К) мына формулалармен анықтауға болады

К= Ітіп Fi /N

Мұндағы Ғі, — сөздің абсолютті жиілігі, imin минималды ранг, N — таңдама көлемі. Мандельброт заңының параметрін (ү)мына формула бойынша анықтауға болады:

ү = imax/ Fi m

Мұндағы Ғ^ — сөздің абсалютті жиілігі, осы жиіліктеп сөздердің (сөз формаларының) саны, I — максималды ранг. Параметрлерді есептеу Ғі = NK (і+р)ү формуласы бойынша ЭЕМ-да іске асырылды.

  50 ж. БСС ) мәтіндерінің жиілік құрылымы.
Сөз f «1 № қ/с Сөз   ғ1
1. ол-м 3609   26 жат-е  

751

2. де-е 3374   27 жаттығу-з  

749

3. Бол-е 3142   28 ал-ш  

747

4. да-ш 2301   29 қандай-м  

747

5. Бір-а 2024   30 кет-е  

742

6. бала-з 1769   31 ме-ш  

742

7. е-е 1510   32 және -ш  

726

8. Кел-е 1462   33 жаз-е  

720

9. неше-м 1371   34 бар-е  

717

10. Күн-з 1270   35 екі-а  

710

11. ал-е 1256   36 үй-з  

710

12. Сез-е 1120   37 екінші-а  

684

13. тур-е 1124   38 ағаш-з  

654

14. бар-д 1066   39 қой-е  

647

15. не-м 1007   40 қара-е  

615

16. бер-е 954   41 су-з  

615

17. жүр-е 945   42 мына-м  

601

18. біз-м 934   43 сан-з  

596

19. бұл-м 902   44 жер-з  

596

20. мен-м 870   45 оқы-с  

596

21. сал-е 818   46 үшін-ш  

584

22. айт-е 802   47 көр-а  

580

23. шық-е 801   48 сал-е  

563

24. де-ш 779   49 керек-ш  

544

25. өз-м 760   50 жол-з  

539

Онда жоғарыдағыдай ранг-жиілік тәуелділігінің кестесі берілді.

Бұл кестелер 50,70 жылдардағы БСО мен БӘ мәтіндерінің статистикалық    құрылымын    сипаттайтын    негізгі    кестелер болып табылады. Эсту-Ципф-Мандельброт заңының параметрлерін салыстыру 50-70 жылдардағы салыстырмалы түрдегі ұқсастықтарды анықтауға мүмкіндік береді.

70- ж. БСО мәтіндерінің жиілік сөздіктері бойынша құрылымынан үзінді 

Сөз

Ғі

№ қ/с Сөз Ғі
1. ол-м

4982

26 неше-м 1125
2. бол-е

3736

27 де-ш 1102
3. де-е

2935

28 қал-е ‘1083
4. бір-а

2188

29 қой-е 1075
5. е-е

2029

30 не-м 1072
6. сан-з

1965

31 ал-е 1033
7. шығар-е

1804

32 жүр-е 997
8. жаз-е

1798

33 біз-м 972
9. сөз-з

1707

34 мен-ш 970
10. кел-е

1705

35 екі-а 964
11. да-ш

1681

36 осы-м 926
12. және-ш

1677

37 оқы-е 922
13. бала-з

1445

38 сол-м 893
14. түр-е

1423

39 қандай-м 863
15. шық-е

1400

40 қанша-м 832
16. жаттығу-з

1315

41 ескінші-а 831
17. күн-з

1269

42 су-з 820
18. жер-з

1263

43 кет-е 792
19. бар-д

1250

44 екінші-а 787
20. бұл-м

1249

45 көр-е 792
21. бер-е

1208

46 үй-з 768
22. қара-с

1185

47 әр-м 744
23. айт-е

1162

48 сөйлем-з 729
24. мен-н

1154

49 отыр-е 728
25. өз-м

1145

50 ал-ш 691

Кестелерден көрінгендей, таңдама көлемі 185961 сөз ріданыс, 10298 сөзді қамтитын 50 жылдардағы БСО жиілігі ең жоғары ол, неше, не, біз, бұл, мен, өз, қандай, мына есімдіктері барлық таңдаманың 28, 20%-ын қамтитын 52448 сөз қолданыстағы реестрдің ең жоғарғы жағына орналасқан 50 сөздің 20,58%-ын қамтыса, етістіктердің ішінде де, бол, е, кел, ал, тұр, бер, жүр, қал, айт, шық, жат, кет, жаз, бар, қой, қара, оқы, көр, сал тұрғысындағы жиі қолданыстар 42,19%-ын, зат есімдердің ішінде күн, сөз, жалығу, үй, ағаш, су, сан, жер, жол тұлғасындағы жиі қолданыстар 13,05%-ын қамтиды. Көмекші сөздердің ішінде ең жиі қолданылатындары де, ал мен, және, үшін, керек шылаулары 12,24%-ын қамтыған. Ал бар атты Әртарап мағынаны білдіретін сөз 2,03%-ын алып тұр.

Бұл мысалдар арқылы 50 жылдардағы оқулық мәтіндерінің құрылымындағы берілген жиіліктегі сөз бөн оның рангісі арасындағы пропорцияны көреміз. Осы кестемен салыстыру мақсатында 70 жылдардағы оқулықтардың мәтіндеріндегі ең жиі қолданыстағы 50 сөзді алып, оларды жиілігі бойынша орналастырсақ, олардың жиілік қурылымындағы мынадай ерекшеліктерді байқаймыз:

Таңдама көлемі 241984 сөз қолданыс, 12281 сөзге тең 70 жылдардағы оқулық мәтіндеріндегі барлық сөздіктің 27,74%-ын қамтитын 67136 сөз қолданысқа тең 50 сөздің 22,17%-ын ол, мен, бұл, өз, неше, не, біз, осы, сол, қандай, қанша, әр есімдіктері, 39,21 %-ын бол, де, е, шығар, жаз, кел, тұр, шық, бер, айт, қал, қой, ал, жүр, оқы, кет, көр, отыр, етістіктері, 18,04%-ын сан, сөз, бала, жаттығу, күн, жер, есеп, су, үй, сөйлем секілді зат есімдер құраса, қалған 9,11%-ын да, және , де, мен, ал шылаулары, 5,86%-ын бір, екі, екінші сан есімдері, 5,86%-ын Өртарап мағынаны білдіретін бар сөз құрайды. Бұл мысалдар 70 жылдардағы БСО мәтіндерінің лексикалық бірліктермен қамтылуындағы өзіндік ерекшелігін көрсетеді.

Демек, өзге сөз таптарына қарағанда өмірдің түрлі саласындағы қат-қабат қолданысы айқын білінетін етістіктер алғашқы орында тұрса, баланың алғашқы сөйлеу әрекетіндегі негізгі сөздік қорын құрайтын есімдіктер одан кейінгі екінші орында, ал жалпы мәтіннің көлемі бойынша сөз қолданыс жөнінен алғашқы орындағы зат есімдер келтірілген үзіндіде үшінші орында тұр.

Өйткені, етістіктер лексика-семантикалық ерекшелігі жағынан, түбір тұлғасы мен оған үстелетін грамматикаліьіқ категорияларының қат-қабаттағы жағынан өте күрделі сөз тобының бірі. Енді осы лексикалық спектордың кестесін келтірейік

БӘ мәтіндерінің жиілік сөздіктері бойынша құрылымынан

үзінді. 

Сөз

Ғі

№ қ/с Сөз

Ғі

1. бол-е

1786

26 айт-е

389

2. сөз-з

1769

27 шық-е

374

3. де-ш

1702

28 көз-з

369

4. ол-м

1278

29 Отыр-е

362

5. бір-а

1231

30 Қара-е

350

6. кел-е

1107

31 Біл-е

337

7. да-ш

1028

32 өт-е

336

8. ал-е

1011

33  

329

9. е-е

920

34 бер-е

326

10. тур-е

752

35 бар-д

320

11. де-ш

728

36 не-м

315

12. мен-м

700

37 он-а

311

13. жүр-е

597

38 мен-ш

304

14. өз-м

596

39 бас-з

291

15. күн-з 592 40 адам-з 289
16. бұл-м 536 41 ат-з 282
17. сол-м 514 42 біз-м 278
18. бар-е 468 43 алд-к 274
19. жер-з 467 44 Көп-д 173
20. көр-е 439 45 Көл-з 268
21. жат-е 436 46 ғой-ш 267
22. барынша-ү 411 47 Қой-е 266
23. кет-ө 399 48 Сал-е 250
24. осы-м 396 49 Соң-ш 250
25. жоқ-д 391 50 Жыл-з 247

 

Осы оқулықтардың мәліметтерін БӘ мәтіндерінің жиілік құрылымын көрейік. БӘ еңжиі қолданылатыфн 27901 сөз н;олданыстағы лексикалық бірліктердің ішінде таңдаманың 26,68%-ын алатын 50 сөздің 7,3%-ын ол, мен, өз, бұл, сол, ссы, не. біз есімдіктері қамтыса, 45,14%-ын бол, кел, ал, е, тур, жүр, бар, де, көр, жат, кет, айт, шық, отыр, қара, біл, өт, бер, қой, сал етістіктері, 15,33%-ын де, да, мен, ғой, соң шылаулары, 17,57%-ын сөз,күн, жер, көз, үй, бас, адам, ат, көл, жыл секілді зат есімдер, 5,52%-ын жоқ,бар,көп сөздері, 0,98%-ын алд көмекші есімі, 1,47%-ын барынша үстеуі қамтиды.

50 жылдардағы оқулықтардың жиілік сөздігіндегі сөздердің қатар саны мен абсалютті жиілік шамасы арасындағы қатынасты білдіретін кесте көрінісі.

  Абсалютті

ЖИІЛІК (Ғі)

Қатар саны (ранг)

Абсалютті жиілік

Қатар саны (ранг)

Абсал жиілік^) ютті

Қатар саны (ранг)

Абсалютті жиілік (Ғі)

  CNJ

1

CNJ

1

CNJ

1

2

  1.   3609

14

1066

27

749

40

615

  2.   3374

15

1007

28

747

41

615

3. 3142

16

954

29

747

42

601

 
4. 3609

17

945

30

742

43

596

 
5 3374

18

934

31

742

44

596

 
6 3142

19

902

32

726

45

594

 
7 2301

20

870

33

720

46

584

 
8 2024

21

818

34

717

47

580

 
9 1769

22

802

35

710

48

563

 
10 1510

23

801

36

710

49

544

 
11 1462

24

779

37

684

50

539

 
12 1371

25

760

38

654

 
13 1270

26

751

39

647

 

Қарастырылған сапыстырулар нәтижесін тіліндегі жиілігі ең жоғары сөздердің ішінде табиғаттағы заттар мен қубылыстарды, олардың арасындағы байланыстарды және солардың жай-күйін білдіретін жіктеу есімдіктері, зат есімдер мен етістіктердің және көмекші сөздердің үлесі басым екенін көреміз. Осы категорияларды бір-бірімен байланыстыру арқылы оқушылардың тілінде грамматикалық ерекшеліктер дамып, қалыптасады. Оқулық мәтіндеріндегі жоғары жиілікте қолданылған осы лексикалық тұлғаларға талдау жасай отырып, болашақга оқулық мәтіндерін түзу барысында сирек қолданыстағы мағыналық қүндылығы жоғары сөздергө де назар аударылып, олардың танымдық маңызы, жаңа ұғым, түсініктерді берудегі мүмкіндігі ескерілсе дейміз.

Енді белгілі бір жиіліктегі сөз бен оның жиілік қурылымдағы реттік нөмірі, яғни рангісі арасындағы байланыстың бар — жоқтығын тексеріп көрейік: Жоғарыда көрсетілген 16-кестені түсінідіретін болсақ, 50 жылдардағы оқулықтардың жиілік сөздігі мәліметтері бойынша мәтіннің жиілік құрылымының үзіндісі (мұндағы) і — ранг, Ғі — абсалютті жиілік, мәтін көлемі N=185961; түбірісөздің көлемі L=10298; Ғтах=3609) рангі мен жиілік сөздік арасындағы белгілі бір тәуелділікті білдіреді.

70 жылдардағы оқулықтардың жиілік сөздігіндегі сөздердің қатар саны мен абсалюттік жиііпік шамасы арасындағы қатынасты білдіретін кесте көрінісі.

Қатар Саны

(ранг)

Абсалютті

ЖИІЛІК(Ғ-і)

Қатар саны (рані)

Абсалютті жиілік (Ғі)

Қатар саны (ранг)

Абсалютті жиілік

(Ғі)

Қатар саны (рані)

Абсалютті жиіпік (Ғі)

1

2

1

2

1

2

1

2

1

4982

14

1423

27

1102

40

832

2

3736

15

1400

28

1083

41

831

3

2935

16

1315

29

1075

42

820

4

2188

17

1267

30

1072

43

792

5

2029

18

1263

31

1033

44

787

6

1965

19

1255

32

997

45

785

7

1804

20

1249

33

972

46

768

8

1798

21

1208

34

970

47

744

9

1707

22

1185

35

964

48

729

10

1705

23

1162

36

926

49

728

11

1681

24

1154

37

922

50

691

12

1677

25

1145

38

993

   

13

1445

26

1125

39

863

   

 

Яғни, сөздердің рангі өсуіне қарай, оның жиілігі кеми береді. Мысалы, 50 жылдардағы оқулықтарды ең төменгі рангіде жоғарғы жиіліктегі «ол» есімдігі тұр, Сол секілді 70 жылдардағы БСО ранг-жиілік тәуелділігінің кестесін салыстырсақ, мұнда да жоғарыда келтірілген сөздердің кему жиілігі бойынша орналасу реті мен оның жиілігі арасында кері тәуелділік бар екендігін көреміз.

17- кестеден көрінгендей, 70 жылдардағы оқулықтарда да рангі мен сөздің берілген жиілігі арасында кері тәуелділік бар екенін байқаймыз. Мысалы, ең жоғарғы жиіліктегі ол есімдігі рангі бойынша ең төменгі қатарда тұрғаны соның дәлелі. Ал одан і жиілігі біршама азырақ көрсеткішті білдіретін ал шылауының қатар саны жоғарылау (50-ші қатар). Мұндағы і -ранг, Ғі — жиілік, мәтіннің көлемі N=241984; түбір сөз көлемі І_=12281; Ғтах=49827 осындай байланысты БӘ мәндерінің жиілік құрылымыан да аңғаруға болады: мұнда жиілігі 1231 сөз қолданысқа тең болатый бір сан есімі рангі бойынша бесінші орында тұрса, онымен салыспырғанда жиілігі біршама төмен он сан есімнің (жиілігі 311 сөз қолданысқа тең) қатар саны одан жоғары (37-ші қатар). Осындай кереғарлықты 18-кестенің өн бойынан анық байқауға болады:

БӘ жиілік сөздігіндегі сөздердің қатар саны мен Абсалютті жиілік шамасы арасындағы қатынасты білдіретін кесте көрінісі

  Қатар Саны Абсалютті жи іп ік(Ғ-і) Қатар Саны Абсалютті

ЖИІЛІК(Ғі)

Қатар Саны Абсалютті жиілік Қатар саны Абсалтті

ЖИІЛІК(Ғі)

  1 1796 14 596 27 314 40 289
  2 1769 15 592 28 339 41 282
  3 1702 16 536 29 362 42 278
  4 1278 17 514 30 339 43 274
  5 1231 18 468 31 336 44 273
  6 1107 19 467 32 331 45 268
  7 1028 20 439 33 329 46 266
  8 1001 21 436 34 326 47 261
  9 920 22 411 35 320 48 250
  10 752 23 399 36 315 49 250
  11 728 24 396 37 311 50 247
  12 700 25 391 38 304    
13 597 26 389 39 291      

18-кесте мәліметтері бойынша БӘ мәтіндерінің жиілік құрылымының үзіндісінен де жоғарыда айтылған заңдылықгы көруге болады. Мысалы, ең жоғарғы жиіліктегі бол етістігі ең төменгі (1-ші қатарда) орында түрса, онымен салыстырғанда біршама азырақ жиіліктегі жыл зат есімінің қатар саны одан жоғары (50-ші қатар). Сол сияқты өте жоғарғы сөз есімдігінің рангісі (2-ші қатар) одан біршама төменгі жиіліктегі соң шылауынан (49-шы қатар) төмен. Бұл арада да зерттеу нысанындағы мәтіндердің жиілік құрылымындағы белгілі бір сөздің қолданылу жиілігі оның рангісіне кері тәуелділікте болатындығын айқын аңғарамыз. Сөздердің қолданылуы жиілігіндегі бұл құбылысты заңцылықдептүсіндіругеболады.

50 жылдардағы БСО 185961 сөз қолданыстың 50%-ын қамтитын, реестрдегі жиілік сөздіктің ең жоғарғы жағына орналасқан 200 сөзді (92804 с.қ.) лексика-грамматикалық топтарға жіктейтін болсақ, мынадай ерекшеліктерді көреміз:

№ қ/с сөз Абсалютті жиіпік № қ/с сөз Абсалютті жиіпік
1 2 3 1 2 3
і_ Ол-м 3609 26 жат-е 751
2 Де-е 3374 27 жаттығү-з 749
3 Бол-е 3142 28 ал-ш 747
4 Ла-ш 2301 29 кандай-м 747
5 Біо-м 2024 30 кат-е 742
  Бала-з 1769 31 мен-ш 742
  Е-е 1510 32 Және-ш 726
8 Кел-е 1462 33 Жаз-е 720
9 Нөшө-м 1371 34 Бао-е 717
10 Kvh-з 1270 35 Екі-а 710
11 Ал-е 1256 36 Үй-з 710
12 Сөз-з 120 37 Екінші-а 684
13 Tvo-e 1124 38 Ағаш-з 654
14 Бао-д 1066 39 Кой-е 647
15 Не-м 1007 40 Каоа-е 615

 

16 Бео-е 954 41 Cv-з 615
17 >Kvo-e 945 42 Мына-м 601
18 Біз-м 934 43 Сан-з 596
19 Bvn-M 902 44 Окы-з 596
20 Мен-м 870 45 Үшін-ш 569
21 Кале-е 818 46 Көо-е 584
22 Айт-е 802 47 Сал-е 580
23 Шык-е 801 48 Кеоек-д 563
24 Дө-ш 779 49 Жол-з 544
25 өз-м 760 50 Жыл-з 539
51 Көо-е 531 79 Жок-д 366
52 Адам-з 539 80 Бас-з 350
53 Ет-е 512 81 Колхоз-з 348
54 Отыо-ө 501 82 CvoeT-з 346
55 Осы-м 500 83 Кітап-з 344
56 Шык-е 493 84 Ece-v 343
57 Мектеп-з 488 85 Тағы-ш 337
58 Tvc-e 479 86 Кейін-v 335
59 Біоінші-а 457 87 Ой-з 321
60 Шығао-е 452 88 Жаксы-с 322
61 Аса-е 449 89 сол-м 317
62 тап-е 448 90 гл/оак-з 317
63 сен-м 447 91 ел-з 312
64 жыл-з 441 92 ОҚУШЫ-З 311
65 біл-е 436 93 сағат-з 31
66 баолык-м 429 94 еол-е 31
67 ЖУМЫС-З 429 95 кала-з 310
68 канша-м 426 96 көшю-е 308
69 кал-е 426 97 «зен-з 308
70 кез-v 405 98 есеп-з 305
71 сөйлем-з 401 99 машина-з 304
72 істе-е 400 1С0 тапсыома-з 298
73 әо-м 390 101 ғана-ш 291
74 калай-м 389 102 кой-ш 290
75 біт-е 384 103 VLLJ-e 284
76 көз-з 383 104 біоак-ш 283
77 аотык-с 374 105 мал-з 283
78 баста-е 371 106 әке-з 282
107 зат-з 278 133 кос-е 222
108 улкен-с 276 134 жолдас-з 221
109 VLLJ-K 267 135 біонеше-м 221
110 әнгіме-з 270 136 каоа-с 220
111 пионео-з 270 137 сабак-з 218
112 халык-з 269 138 көосет-е 217
113 жак-з 269 139 жібео -е 213
114 мысал-з 269 140 сат-е 211
115 дыбыс-з 265 141 каоай-ш 211
116 кім-м 254 142 баолык-м 209
117 дала-з 245 143 KVC-3 209
118 аяк-з 243 144 бәоі-м 207
119 жатью-е 239 145 көоін-е 207

 

120 кой-з 239 146 енді-v 206
121 өс-е 237 147 аоа-к ?05
122 cvoaK-з 237 148 дәптео-з 203
123 сон-ш 233 149 жет-е 201
124 класс-з 229 151 бөлін-е 199
125 өт-е 229 151 аст-к 198
126 Тау-з 227 152 тарт-е 197
127 Қар-з 227 153 тиын-з 195
128 Ат-з 226 154 көл-з 194
129 Жазыл-з 224 155 алд-з 194
130 үш-а 224 156 жауап-з 194
131 сонда-v 224 157 әокайсысы- 194
132 ак-е 223 158 емес-е 192
159 сиыо-з 192 184 cvoa-e 168
160 өлен-з 191 185 ай-з 165
161 УЗЫНДЫК-З 191 186 сыз-е 164
162 алма-з 189 187 KVDacTbiD-e 163
163 шөп-з 189 188 кем-д 163
164 әоіп-з 189 189 ма-ш 163
165 салын-е 188 190 тең-с 163
166 баска-с 187 191 егео-ш 162
167 лжака-с 187 192 же-е 162
168 жао-е 187 193 ойла-е 161
169 метоо-з 186 194 ■п/палы-ш 165
170 килогоамм-з 185 195 VCT-K 161
171 уакыт-з 183 196 өте-v 160
172 дейін-ш 183 197 әоі-ш 160
173 совет-з 182 198 жаз-е 159
174 \/шінші-а 181 199 жас-с 195
175 кайда-м 177 200 завод-з 159
176 кіо-е 177 201 өміо-з 159
177 ж\/мысшы-з 177 202 туйе-з 159
178 еңбек-з 176 203 ұста-з 159
179 аоман-з 176      
180 оет-ш 176      
181 тал-з 174      
182 отын-з 171      
183 бас-з 169      

19-кестеде келтірілген ранг-жиілік тәуелділігін сипаттайтын лексикалық бірліктердің сөз таптарына қатысты алғандағы алатын орны мына төмендегіше: 92804 сәз қолданысқа тең, барлық сөздіктің тең жарымын құрайтын сөз таптарының ішінде етістіктер 35,36%, зат есімдер 27,29%, есімдіктер 16,07%, шылаулар 9,17% сан есімдер 4,66%, модель сөздер 2,14%, сын есімдер 2,07% үстеулер 1,8%, көмекші есімдер 1,1%. Назар аударарлық бір мәселе — жиілік сөздікті тұтастай алып қарастырғанда сөз таптарының қолданылу өрісі бұл кестемен сәйкес келе бермейтіндігі, Өйткені таңдама көлемінің өсуіне қарай, қолданылымы жөнінен алғашқы орында тұрған етістіктер зат есімдерден кейінгі екінші орынға түскенін көреміз. Сол сияқты мәтін көлемінің өсуі қолданылмалы женінен соңғы орындарда тұрған сын өсімдердің өзге сөз таптарымен салыстырғандағы үлес салмағының өсуіне әкеледі. Бұл жерде де баланың таным қызметіндегі зат, құбылыстардың атауы мен олардың арасындағы байланыстарды білдіретін зат есімдер мен етістіктердің орны ерекше екендіп байқалады.

50 ж. БСО мәтіндеріндегі кездескен дубле фонетикалық

варианттары сөздердің

№ қ/с Дублет Сөздер Жиілігі Пайызы % Фонетикалық варианттары Жиілігі% Ғі Пайызы (%)
1 бөлек 15 0,008 бөлік 199 0,107
2 жайраңцау 4 0,021 жайнаңдау 1 0,0005
3 жәудіреу 2 0,001 жадырау 2 0,001
4 қауып 8 0,0043 қауіп 2 0,001
5 найзағай 13 0,006 найзағай 8 0,0043
  жоңышқа 4 0,0021 жоңьіршқа 2 0,001
7 саяхат 3 0,0016 саяхат 7 0,0037
8 сөйтіп 46 0,024 суйтіп 48 0,0258
9 қадір 5 0,0026 қадір 3 0,0016
10 поселка 4 0,002 поселка 3 0,0016
11 атынас 5 0,0026 қатынас 2 0,001
12 бәтеңке 8 0,0043 ботинка 4 0,0021
13 бәйге   0,0032 бәйгі 3 0,0016
14 айғай 15 0,008 айқай 15 0,008
15 ештеңе 7 0,0037 ештеме 4 0,0021
16 ертегі 25 0,0013 ертеқ 4 0,0021

 

17 баған 89 0,047 бағана 36 0,0193
18 небәрі 3 0,001 небары 2 0,0016
19 дөңгелек 178 0,0034 доңғалақ 4 0,0021
20 сазай 2 0,0010 саза 2 0,001
21 үлгер 10 0,0053 үл гір 13 0,006
22 топталып 2 0,001 тогтганып 7 0,0037

Дублет сөздердің бірін таңдауда олардың жиілік сипаттамасы «критерий болу керек» деген ойдан аулақпыз. Біздің пікіріміз -мұндай сөздердің бірін таңцауда олардың жиілік сипатгамасы ескерілсе деген Ә.Ахабаевтың ұсынысын қолдау екенін айтқыуыз келеді.

Профессор М.Балақаев айтқандай «сауатты деп есептелетін әдеби тілде сұлулық пен ой тереңдігі ,суреттеудің дәлме-дәлдігі,шешендік өнер, бейнелі әрі айшықты сөз қолданыстар мен жоғары мәдениеттілік болу қажет».

Дублет сөздердің бірін әдеби тіл нормасы ретінде ұсыну
мақсатында біз оқулық мәтіндері материалдарына статистикалық
талдау жүргіздік. Сөздерді сұрыптау және олардың оқытудың
өлшемдік бірлігі өзара байланысты болғандықіган, дублет
сөздердің белгілі бір вариантын сұрыптап таңдай алу
баотауыш сынып оқушыларын оқыту барысында сөздердің
фонетикалық,         лексикалық         және                           грамматикалық

ерекшеліктерін талдау және жинақтаудың нәтижесінде іске асырылды.

Жоғарыда айтылған дуплет сөздерді пайдалану — оларды орфография ережесіне ендіруде, әдеби тілімізде қолдануда да қиындық келтіреді. Мысалы, — топталып, үлгерді-үлігді, бөлек-бөлік, егін-егіс, сөзшіл-сөзшең, қала-шанар, картинка-

сурет, қожанасыр-хожанәсір, тамақ-ас, жауын-шашын боран-шашын секілді сөздердің қолданылуы 50ж. Оқулықтары мен балалар әдебиетінің ақуалын танытса керек. Жазба тілімізде осы дублет сөздердің бірін қолдануды реттеу- арнайы зерттеулер мен ғылыми-практикалық шешімді қажететеді.

50ж. БСО мәтіндерінде Жиілігі Ғі

Пайызы %

Лексикалық варианттары Жиілігігі

Пайызы %

сурет 346

0,186

Картинка 4

0,0021

картина 1

0,0080

қала 310

0,166

шаьар 2

0,0005

жауын-шашын 1

0,001

боран-шашын 5

0,0010

зиян 26

0,013

залал 3

0,0016

қолғап 12

0,006

биялай 3

0,0010

күнбағыс 4

0,002

кунбағар 12

0,0021

дүкен 22

0,011

магазин 4

0,0240

ие 48

0,025

еге 45

0,0010

көмек 23

0,015

жәрдем 3

0,0037

шен 1

0,000

звание 2

0,0005

50 жылдардағы БСО кездескен дуплет сөздердің морфологиялық варианттары

Дублет

сөздер

Жиілігі Ғ| Пайызы% Морфология ваоианттаоы Жиілігі Ғ,

Пайызы %

Жиналыс 29 060155 жиылыс 18

0,0096

Сөзшең 4 0,0021 Сөзшіл 1

0,0010

жұмысшы 177 0,0951 жумыскер 3

0,0016

жағалау 23 0,0123 жағалык 1

0,0010

жартысы 61 0,0328 жармысы 2

0,0010

тракторш 6 0,0032 тракторис CO

0.0016

гвардияш 5 0,0026 гвардеец 8

0,0043

Енді     осы     пікірімізді    тіл     біліміне     қатысты     кейбір терминдердің         қарастырылған БСО  қолданылуы ерекшеліктеріне толқтала отырып,  әрі  қарай  өрбітейік деп отырмыз. Тіліміздің байлығы оның өмірдің түрлі саласына байланысты қолданылатын жан-жақтылығымен сипатталады. Осы түрліше салалардың бірі ретінде термитндік лексиканы атауымызға болады. Ғылыми ұғымдарды түсіндіру үшін әдетте тіл байлығына сүйеніп, ғылыми терминдерді түсіндіруге, дәлме-дәл брруге болатын сөздерді іздеп табамыз.

Терминдер сөйлеу практикасындағы ұғым-түсініктерді білдіріп қана қоймайды, сонымен қатар олардың арасындағы белгілі бір байланыстарды қалыптастырушы, өзара байланысты терминдерге негізделген ақпаратты берудің және қабылдаудың негізгі құралы болып табылады. Термин жасаудың әр түрлі жолдары белгілі. Дегенмен де олардың бәрі де жалпы халықгың тіл негізінде жасалған. Лингвистикада жаңа сөздер мен терминдер жасалуы тілдің ішкі дамуының жалпы заңцылықгары негізінде жасалады. Термин жасау барысында мынаны ескеру қажет — терминдер белгілі бір ұғымдарға тән белгілерді ғана емес, осы ғылымның өзге де ұғым-түсініктері мен белгілі бір деңгейдегі байланысын білдіруі керек.

Д.С. Лотте айтқандай: «Ғылыми терминология сөздердің жәй ғана жиынын емес, белгілі бір дәрежеде өзара байланыстағы сөздер мен сөз тіркестерінің жүйесін де білдіреді». Осылайша, белгілі бір жүйеге кіретін кез-келген ғылыми термин осы саладағы терминологияның жүйелік талабын қанағаттандырады. Сондықтан да жекелеген терминдерге баға беру кезінде оларды берілген жүйені құраушы бөлшектер   рөтінде   қарау   керек.       Лексикамыздың   термин сөздермен толығып, басына кесел жасайтын кейбір көзқарастар туралы профессор Қ.Жұбанов «Қазақ тіл жөніндегі зертеулер» атты еңбегінде айта келіп, оларды қабылдауда басшылыққа алынатын 11 ұстанымды талдап береген болатын. Мұнда әсіресе Қ.Жұбановтың қазақ алфавитінің құрамына ф, х әріптерін енгізу туралы ұсынысын айтуға болады. Профессор Ө.Айтбаев «Термин және оның дәуірлік сипаты» еңбегінде терминдік сипат ала бастаған сөздердің күнделікгі қолданыстағы болмысын ғылыми таразыға салуға мүмкіндік жасағанын айта келіп, баспасөз материалдарын, публицистикалық құралдарын үнемі қадағалап қарастырып, жаңа қолданыстарды терминком талқысына салып отыруды дәстүрге айналдыру қажеттігіне тоқгалады.

Профессор Н.А.Баскаков термин жасауда негізге алатын басты-басты бес принциптерді ұсынады: 1) аударма, 2)калька арқылы, 3)сипаттама аударма, 4) күрделі сөз, 5) қосымшалар арқылы.

Зерттеу жүргізіліп отырған БСО мәтіндерінің терминдеріне талдау жасау кезінде біз де осы принциптерге сүйенеміз. БСО мәтіндерінде терминдердің қолданылуын реттеу үшін бізге мынадай міндеттерді орындау қажет.

1.    Терминдер   мен   олардың  бертін   ұғымдарын   оқыту тәжірибесімен ұштастыра зертгеу;

2.     Қазақ   тіліндегі   жекелеген   терминдер   мен   олардың  ұғымдарының пайда болу көздерін анықгау;

3.     Терминдердің статситикалық және салыстырмалы түрдегі сипаттамаларына   сүйеніп,    жасалған    ұсыныс,    пікірлерінің дұрыстығын тексеру.

Терминдер мен олардың ұғым-түсініктерін және іс-жүзінде практикада қолданылуын қарастыра отырып, біз бұл салаға қатысты барлық мәселерді түгелдей қарастыруды мақсат тұтпақ емеспіз. Біздің мақсатымыз — БСО мәтіндеріндегі кейбір терминдердің қолдану принциптерін жетілдірудің жолдарын ұсыну.

Өзіндік бағыт-бағдарын, зерттеу нысанасы бар әр ғылым саласын белгілі бір ұғымдар жүйесі, зертеу нысанасы болатыны мәлім.

Ғылым тереңдеп, салмақтанған сайын, оның терминдері де байып, саралана түспек. Әр ғылым саласындағы терминдерді жіктеп, бір арнаға салудың және сөздіктер құрастырудың практикалық мәні де зор.

Қазақ тілінің ғылыми термин жағынан толығуының көптеген жолдары бар. Солардың бірі — түркі халықтарының сөздік қорын пайдалану. Бұл көне түркі сөздерінен бастап қазіргі тілдерді қамтиды. Ал түркі тілдерін ең алғаш рет классификация жасаған ғалым — М.Қашғари . Ол түркі тілдерін таза және аралас тілдер деп екіге бөледі: «Таза, басқа тілдердің ықпалына түспеген, тек түркі тілдерінде сөйлейтін тілдер қатарына М.Қашғари яғма, тухси, қырғыз, қыпшақ, оғыз, шігіл, ығрақ, парук тайпаларын және бұларға жақындау иамақ, башқұрт, бұлғар, печенек, сувар тілдерін жатқызса, басқа тілдермен     қарым-қатынасқа     түсіп     (соғды,     қытай-тибет тілдерімен) бұзылған тілдер қатары сұғдақ, қанжақ, арғу, худан, тибет және ябақу, татар, басмык тайпаларының тілін енгізеді».

Міне осы түркі тілдерінің даму сатысында бір жағынан, көпшілік түркі тілдеріне негізделген жалпыға ортақ әдеби тілмен бірге («Құдатғу білік», «Хибат-ул хақайық), ислам дінінің ықпалымен араб-парсы элементтері көптеп ене бастап, екінші жағынан оғыздар, қыпшақтар, қарлұқтар арасы алшақтай түсіп, өзіндік тілдік ерекшеліктері айқын көріне бастайды.

Қазіргі ұлттық тілдердің лексикалық құрамы мен фонетикалық-граматикалық жағындағы өзгерістердің болуы жоғарыда айтылған түркі тілдерінің негізін құраған ру-тайпалардың алшақтай түсіп, жеке-жеке ұлт тілдерінің қалыптасуына негіз жасауында.

Жаңа қоғамдық формация, мәдени-экономикалық қарым-қатынастар жаңа ұғымдарды дүниеге келтірді. Кезінде олардың көбісінің қай тілде болмасын атауы жоқ сөздер болатын.

Міне, осындай өміршең талаптан туған зәрулікті қанағаттандырудың екі түрлі жолы бар. Оның бірі — әр тілдің өз ішкі заңдылықгарына сүйене отырып жаңа сөздер жасау да, екіншісі — басқа тілдерден әзір тұрған сөздерді қабылдау немесе сөзбе-сөз аударып алу.

Бұл сөз еткелі отырған БСО лексикасындағы терминдер осы екеуінің соңғысына көбірек келіңкірейді. Енді тілімізде қолданылып жүрген осы терминдердің кейбіріне тоқталайық:

 1. Сөз   (слово)   —   азербайжанша   сөз,   өзбекше   суз
  түрікменше  соз,  қырғызша  соз,  татарша  су,  ұйғырша  соз,
  түрікменше соз башқүртша ьуз.
 2. Мағына  (значение)  —  азербайжанша  мана,   өзбекше
  мано, түрікше анлам, қырғызша ман, татарша мана, ұйғырша
  мана, түрікменше ман, башқұртша мағана.
 3. Сөздік   (словарь)   —   азербайжанша   лұғат,   өзбекше
  сузлик, түрікше созлик,  қырғызша созлик,  татарша сузлик,
  уйғырша лұғат, түрікменше созлик, башкұртша ьузликі.Ь.

Бұдан көріп тұрғанымыз — бірқатар сөздер кейбір фонетикалық өзгешеліктері болмаса, жалпы түркі тіддерінде бірдей аталады екен (Қосымша Б). Төңкерістен кейінгі дәуірде лексика саласының дамуындағы үлкен бір арна — орыс тілінен, неорыс тілі арқылы басқа тіддерден сөз алу болса, жоғарыда келтірілген мысалдардан шығатын қорытынды — өзінің тарихи даму сатыларында көптеген түркі тілдеріне тән ортақ нәрсе -бұлардың лексикалық қорына басқа тілдерден терминдер қабылдауы бір деңгейде болды. Десек те бұл тұжырым оңтүстік түріктерге (әзірбайжан, түрік, өзбек) қарағанда көне түркі, қыпшақ, қазіргі алтай, саян, сібір түріктеріне тән деуге болады.

БСО мәтіндеріндегі терминдердің басым бөлігін қазақтың төл сөздері құрайды. Мысалы: түбір сөзі (149 с/қ) лингвистикалық термин болуымен бірге, екінші бір мағынасында өсімдіктердің жер астындағы бөлшегі деген мағынаны да білдіреді. Ал жұрнақ сөзі терминдік мағынасына қоса қалдық немесе «заттың бір шағын бөлшегі» ұғымын да білдіреді.

БСО мәтіндеріне тән нәрсенің бірі —лық жұрнағының варианттары арқылы жасалған терминдердің көптеп кездесуі. Оқулық мәтіндеріндегі мұндай терминдердің саны -9 (564 с.қ.). Мысалы: атау септік (319 с.қ.), есімдік (12 с.қ.), жіктік жалғауы (9 с.қ.), үндестік заңы (4 с.қ.) т.б.

Кейбір лингвистикалық терминдер түркі халықгары үшін ортақ болып табылады. Мысалы: әдеби тіл термині азербайжан тілінде адаби дил, өзбекше адаби тил, түрікше едебидші, қырғызша адабитші, татарша адаби тип, ұйгарша адаби тил, түрікменше адаби дил, башқұртша адаби тил (Қосымша Б).

Сондықтан да кейбір терминдерді қазақ тілінде аударуда қиындықгар болса немесе дұрыс аударылмаса, онда бұл терминнің түркі тілдеріндегі аудармаларын ескерген жөн деп есептейміз.

БСО мәтіндеріндегі лингвистикалық терминдердің көпшілігі калька арқьшы жасалған (12 сөз, 795 с.қ.) Мысалы: дыбыс -звук (254 с.қ.), есім сөздер — именные слова (36 с.қ.), жак. -лицо (286 с.қ.) т.б. Кейбір терминдер оның сол арқылы аударылып отырған тідцегі эквивалентімен алынған:

сөз — слова (1190 с.қ.), буын — слог (130 с.қ.) т.б.

Дефис деген сөзден басқа барлық лингвистикалық терминдер қазақ тіліне аударылған және өзгеріссіз қолданылған (23-кесте):

Біздіңше, егер қазақ тіліне баска тілдерден енген терминдердің дәл осы мағыналық ұғымын беретіндей қазақ тіліндегі эквиваленті болмаған жағдайда оны өзгеріссіз сол қалпында қалдырған жөн секілді.

Біз бұл зерттеулерімізде қазақ тіліндегі лингвистикалық терминдерге қатысты барлық мәселелерді жан-жақты қарастыруды мақсат тұтқан жоқпыз, тек оны толықтыру жолдарына қатысты өз ойымызды білдірдік.

Жоғарыда келтірілген мысалдарден мынадай қорытынды жасауға болады:

1.         Лингвистикалық   терминдердің   жасалуы    негізінен
қазақтың байырғы лексикасын пайдалану арқылы іске асып
отыр.

2.   Қолданылып   жүрген терминдерді белгілі бір жүйеге
келтіріп,  реттеу үшін  БСО  мен оқу кұралдарын  құрастыру
барысында   дұрыс     деп     есептелетін     терминдерді   сол
күйінде қалдырып, ал аударылған тілдегі қажетті эквивалетін
сұрыптау  барысында  сол  терминнің  таралу,   яғни   кеңінен
қолданылу жағын ескерген дұрыс.

БСО лексиканың реттестірілуіндегі тағы бір маңызды нәрсе -оқулық мәтіндеріндегі үндестік заңының сақталуында бірізділіктің жоқтығы, тілдік норманың бұзылуы дер едік.

50-70 ж.ж. БСО мәтіндеріндегі лингвистикалық терминдердің

қолданылуы

Термин сөздер Абсолютті жиілік Термин сөздер Абсолютті жиілік
  50 ж. 70   50 ж. 70
  БСО ж.   БСО ж.
   

БСО

   

БСО

атау септік

139

21 жаттығу

749

135

әліппе

3

7

жекеше

18

25

барыс жалғау

2

27

жуан дауысты

76

72

бастауыш

11

35

жіктік жалғау

9

29

баяндауыш

55

37

жіктеу есімдігі

13

10

болымды

13

10

жіңішкелік белгі

4

болымсыз

13

11

жіңішке

88

64

буын

130

157

жіктеу

9

29

дауысты.дыб.

67

125

зат есім

95

61

дауыс-з дыб.

43

54

қатаң

57

6

дефис

10

15

қос сөз

12

12

дыбыс

254

323

қосымша

115

77

есім

36

57

көптікжалғау

28

7

есімдік

12

70

көпше

19

21

етістік

84

97

көмектес

31

5

жазу

18

112

күрделі сөз

16

34

жайылма

25

10

лепті сөйлем

12

5

жақ

268

394

мағына

61

38

жалаң сөз

25

24

мазмұндама

1

2

жалғау

129

102

мазмұн

25

73

жалғаулы сөз

8

21

мақала

8

5

жалқы есім

20

7

нүкте

84

316

жалпы есім

9

7

септік жалғау

31

167

жұрнақ

66

35

сөз

1190

170

жатыс септік

13

20

туынды сөз

16

7

сөздік

5

17

тыныс белгі

12

35

сөйлем

407

729

тәуелдік жалғау

15

69

сөйлемше

1

тіл

65

110

сұраулы сөйлем

11

9

ұгым

3

7

сын есім

50

59

ұяң

40

4

табыс септік

7

79

үнді

9

6

текст

2

112

үндестік заң

4

13

толымды

1

8

үтір

5

1

тұрлаулы мүше

5

5

хабарлы сөйлем

10

7

тұрлаусыз мүше

52

96

шығыс септік

4

15

түбір

149

96

ілік септік

16

17

         

10

 

         Үндестік заңы —    агглютинативті тілдерге, оның ішінде қазақ тіліне    тән     құбылыстың    бірі.     Соның     арқасында қазақ тілі фонологиялық жүйесінін өзіндік ерекшеліктері бар тіл калпын сақтап қалуда. Алайда, соңғы кезде бұл заңның кағидалары сақталынбай, «қолдан жасалынған» қайшылықтары көбейіп кетті. Бұл әсіресе орыс тілінен және орыс тілі арқылы үнді-еуропа тілдерінен енген сөздерді жазуда анық байқалады. Себебі, ғалым ағаларымыз кезінде бул жөнінде «Орыс тілінен және орыс тілі арқылы Еуропа тілдерінен енген сөздерді орыс тілінде қалай айтылып, қалай жазылса, казақ тілінде де оларды солай жазу керек» — деген болатын. Ал енді араб-парсы тілдерінен енген сөздерге байланысты мұндай заң болмаса да осы сөздерді үндестік заңына бағындырып та, бағындырмай да жазып жүрміз. Негізінен, мұндағы белгілі бір жүйенің болмауы — тіліміздегі үндестік заңының бұзылуында дер едік. Себебі, мектепте оқушыларға үндестік заңын оқытып, үйретеміз де, ал жазу барысында ол заңды сақтамаймыз. Егер де оқушылар басқа тілдерден енген сөздерді айтылуы бойынша мұғалым, кітәп, қәзір деп жазса, оны түзетіп мұғалім, кітап, қазір деп жаздырамыз. Ал қазан төңкерісіне дейін қазақ тіліне араб-парсы тілінен ғана емес, орыс тілінен енген сөздер де үндестік заңына бағынып айтылып та, жазылып та келгені белгілі: бәтеңке, жәрмеңке, кәмпит, кереует, бөрене т.б. Ал қазір жазудағы морфологиялық ұстанымға көбірек арқа сүйейтін болдық. Мысалы, қазіргі ділмар, діндар, пәтуа, білімдар сөздерін ділмәр, діндәр, пәтуә, білімдәр деп неге жазбасқа?!

Кезінде Халел Досмүхамедұлы «Бір жуан сөз, бір жіңішке сөз екеуі бірігіп қосылғанда көбіне жуан сөз өзгеріп, жіңішкеріп кетеді»,-дей келіп, бай-шешек, гүл-айым деген сөздерді мысалға келтірген болатын. Егер осы қағидаға сүйенетін болсақ, онда зерттелініп отырған 50 ж. мектеп оқулықтары мәтіндеріндегі кездесетін кіна (2 с.к), кітап (344 с.к), құдыретті (1 с.қ), корек (17 с.к), кауіпті (4 с.к), кате (6 с.к), қаперсіз (1 с.к), қасиет (5 с.к) т.б. араб-парсы тілдерінен енген сөздерді үндестік заңына бағындырып кінә, кітәп, құдыреты, көрек, қауыпты, қата, кәперсіз, кәсиет деп жазуға болмас па еді?! Соңғы кездері кіна сөзі кінә деп жазылғанымен, оған қосымша жалғанған жағдайда бұл реттілік тағы да бұзылғандығын көреміз: кінәлайтындай (70 ж. БСО 1 с.қ). Біздер қарастырған 50 ж. БСО мәтіндершдегі үндестік заңына бағынбай жазылған кайткен сөзі кәйткен болып айтылса, Қәз/р — кәзір, қазіргі кәзіргі, қайтеді кәйтеді, қайтсін кәйтсін, қайтіп кәйтіп, қабілет кабылет, мұғалім мұғалым болып айтылатыны даусыз. Біз келтірген сөздердің екінші варианттарын қолданғанды дұрыс дер едік.

Тіліміздің лексика саласындағы осы келеңсіздік морфологияға да әсер етпей калған жоқ. Оған мысал ретінде тіліміздегі үндестік заңына бейімделіп үлгермей қалған көмектес септігінің жалғауларын (баламен, дауылмен, қармен т.б.), меншіктілікті білдіретін -нікі, -дікі, -тікі қосымшаларын айтуға болады.   Төңкеріске   дейін   қазақтардың   тілінде   көмектес септігінің қосымшасының жуан варианты (атпан келді, арбаман көшті) мен оныкы, мұнықы сияқты оралымдар болған.

Алайда тілге деген немқұрайдылық, әркелкі пікірлердің салдарынан мұндай қосымшаларды қазір қолданудан шығарып тастадық деуге боларлық. Бүгінде жуан сөзден кейін де, жіңішке сөздерден кейін де тек жіңішке қосымшалар (-мен, -бен, -нікі, -дікі, -тікі) жалғанады.

50 ж. БСО мәтіндеріндегі көмектес септігінің жалғаулары бүкіл жалғаулардың 3,09% үлесін құрайды (1490 с.к). Оның ішінде 1,62%-ы жуан дауысты дыбыстардан тұратын буындарға біткен сөздерге жалғанған. Мұның бәрі тіліміздегі сөздердің үндесіп айтылуын әлсіретіп, жазуымыздағы ала-құлалыққа алып келеді. Ал білім негізі бастауыш сыныптарда қаланатын болғандықтан, жоғарыда келтірілген кірме сөздердің жазылуын реттеу БСО мәтіндерінен басталғаны жөн секілді.

БСО мәтіндеріндегі үндестік заңына бағьштайтын кейбір сөздердің қолданылу жиілігі

Сөздер Абсол ютгі жиілік Сөздер Абоолютті жиілік
50 ж. БСО 70 ж. БСО 50 ж. БСО 70 ж. БСО
қабілет

1

4

қате

6

11

қабілетті

1

1

қатер

7

9

қабілеттілік

1

1

қауіпті

4

13

қазір

114

57

қауіп

2

4

қазіргі

6

15

қорек

17

18

қайбір

1

2

күдіретті

1

2

қазірде

4

1

кітап

344

369

қайтеді

29

1

кіна

2

6

кдйткен

1

1

мейман

2

5

қайтсін

2

14

онымен

8

8

қайтті

17

1

оныменен

2

қайтіп

4

47

хикая

1

6

касиет

5

7

кәне

2

4

қасиетгі

3

1

мұғалім

90

86

қаперсіз

1

     

 

Біз қарастырған 50 ж. БСО мәтіндеріндегі үндестікті бұзып тұрған сөздердің жалпы саны 25 (670 сөз қолданыс, яғни барлық сөздердің 6,5%-ы). Олардың ішінде ең жиі қодданылғаны кітап (344 с.қ) және казір (114 с.қ.) сөздері, ал 70 ж. БСО мәтіндеріндегі бұл сөздердің үлесі 369 с.қ (кітабі) және 57 с.қ (казір) (24-кесте). Қорыта келе айтарымыз:

1.  Үндестік заңы — қазақ тілінің негізгі ерекшеліктерінің бірі.
Сондықтан да оқулықтар мен оқу кұралдарын құрастыру
барысында жоғарыда айтылған пікірлер ескеріліп, бұл заңның
қағидалары қатаң сақгалуы тиіс. Ал емлелік ережелерімізге
өзгерістер енгізу қажет секілді.

2.    Кірме  сөздердің көптеп  енуі  тіліміздің сөздік  қорын
байытатыны   белгілі   болғанымен,    оларды   тіліміздің   төл
дыбыстарымен,     үндестік     заңына     бағындыра     отырып
жазуымыз керек. Ал мұны БСО мәтіндерінен бастаған жөн
десек те, бұл өлі шешімін таппай келе жатқан мәселе. Жоғарыда        келтірілген        келеңсіздіктермен         бірге, оқушылардың меңгеретін сөздерінің шамасы, оқулықтардың мұндай көп мағыналы сөздермен қамтылуы да аса маңызды. Көп мағыналылықтың арасы алшақтап, омоним жасалатын жағдайлардың БСО мәтіндерінде молынан қамтылуы оқушының тіл байлығын арттырып, сөздік қорын кеңітеді.

Осы тұрғыда өз зерттеуімізде БСО мәтіндеріндегі омонимдерге қатысты өз пікіріміз бен ұсыным, тұжырымдарымызды зерттеу барысында алынған лингвостатистикалық нәтижелерге негіздейміз.

Бастауыш сыныпқа барған оқушы жаңа материалды игеру барысында өзінің сөздік қорын үнемі толықтырумен болады. Олар мағынасы бұрын беймәлім сөздер мен сөз формаларын, сонымен бірге сөздің көп мағынада жұмсалу ерекшеліктерін де оқып -үйренеді.

Тілдің даму барысында көп мағыналы сөздердің мағыналарының алшақтап, ажырауынан омонимдер жасалатын жағдайлар жиі ұшырайды. Мысалы 1. той — етістік, 2. той — зат есім. Біз қарастырған мәтіндерде лексика-грамматикалық омонимдердің мына төмендегіше түрлері кездесті:

1. Зат есім әрі етістікке жататын түрін шартты белгімен (3-Е) деп белгілесек, оған мысал болатын — айқас сөзі зат есім түрінде 19 рет, ал етістік түрінде — 4 рет кездескен:

2.(3-С), уста, (з-25), (с-2)з.(З-К), ара, (з-86), (к-205).4.(3-Y), can, (3-596), (ү-50). 5.(3-А), жүздік, (з-50), (а-57). б.(3-П),топ, (3-102), (л-1). 7.(3-М), ана, (3-123), (м-18). 8.(3-Ш), қатар, (з-Ю), (ш-11). 9.(3-0), қап, (3-107), (о-2). Ю.(Е-М), сол, (е-70), (м-317). 11. (Е-С), алыс, (е-16), (с-59). 12.(Е-К), арт, (е-50), (к-49). ІЗ.(Е-Д), аз, (ә-120), (е-1). 14.(Е-Ш), ал, (е-1256), (ш-747). 15.(Е-А), кырык, (е-1), (а-20). іб.(С-Ү), жаңа, (с-187), (ү-16). 17.(С-Л), жалаң, (с-1), (л-1). 18.(С-А), жарым, (с-3), (а-8). \9.(С-Ц),хош,(с-1),(д-1). 2О.(Ш-М), мен, (ш-742), (м-870). 21.(Ш-Ү), кейін, (ш-335), (ү-95). 22.(Е-О), мә, (е-3), (о-і). 23.(Ү-О), кош, (ү-5), (о-12). 24.(О-Ш), па, (о-і), (ш-19).

26.(Ш-К), соң, (ш-299), (к-72). 27.(Ү-Е), кдлт-кұлт, (ү-1), (е-1). 28.(М-А), бір, (м-20), (а-2024). 29.(О-3-Е), ой, (о-ІЗ), (з-52), (е-27).

ЗО.(З-С-Е), ку, (о-6), (з-8), (е-54). ЗІ.(З-Ү-Л), кілт, (з-6), (ү-4), (л-3). З2.(3-Е-Ү), таң, (з-39), (е-9), (ү-13). ЗЗ.(З-Е-О-Ш), ау, (з-7), (е-11), (о-7), (ш-13).

Сондықтан да оқушылардың меңгеретін сөздері мен сөздердің көп мағыналылығының арасындағы сандық арақатынасты анықтаудың маңызы ерекше. Себебі — сөздің көп мағыналылығы көбейген сайын, мәтіндегі осы көп мағыналы сөздердің саны да азая түседі [62,103].

Ал бастауыш сынып оқушысы белгілі бір сөздің формасымен бірге оның мазмұнын, яғни түрлі мағыналарын қоса меңгеретінін ескерсек, омонимдердің сөздік қорды толықтырудағы маңызы айқындала түседі.

Жоғарыдағы 25 кестеден көрінгендей, лексика-грамматикалық омонимдердің ішінде ең жиі кездесетіңцері ЗЕ (31,04 %), ЕШ (17,61%), ЗС (5,5%), ШМ (7,38%), МА (6,07%), ЕД (5,23%) және ЗҮ (29,5%) түрлері.

Ал ең аз кездесетін іүрлеріне СД (0,008%), ЕО (0,01%), СА (0,002%) және ҮЛ (0,02%) секідді омонимдер жатады.

Бұдан шығатын қорытынды — БСО мәтіндеріндегі лексика-грамматикалық омонимдердің көптеп кездесуі оқушылардың сөздік қорын, ұғым-түсінікгерін кеңейтіп, бір сөздің әр түрлі мағынада жұмсалу ерекшеліктерін тереңірек оқып-үйренуге мүмкіндік береді.

 

50 ж. БСО мәтіндеріндегі лексика-грамматикалық омонимдердің сандық арақатынасы

 

Омоним Вариант Қосынды

Пайыздық

түрлері саны жиілігі үлесі (%)
ЗЕ

111

11300

31,04

ЗС

48

2002

5,5

ЗК

3

462

1,26

ЗҮ

9

1077

2,95

ЗА

4

244

0,67

ЗЛ

9

266

0,73

ЗМ

3

639

1,75

ЗШ

3

86

0,23

30

3

165

0,45

ЕМ

2

495

1,35

ЕҮ

7

403

1,1

EC

19

2568

7,05

ЕК

2

182

0,5

ЕД

2

1904

5,23

ЕЛ

1

89

0,24

ЕШ

3

6412

17,61

ЕА

1

21

0,05

СҮ

8

456

1,25

СЛ

3

13

0,03

СА

1

1

0,002

ОД

1

3

0,008

ШМ

3

2689

7,38

ШҮ

5

787

2,16

ЕО

1

4

0,01

ҮО

1

17

0,04

ОШ

2

54

0,14

ШК

1

301

0,82

ҮЛ

3

10

0,02

МА

2

2212

6,07

ОЗЕ

1

92

0,25

ЗСЕ

6

799

2,19

ЗЛҮ

2

24

0,06

ЗЕҮ

3

584

1,6

ЗЕОШ

1

38

0,1


Тағы рефераттар