Бұл тарауда шатқал флорасына таксономиялық талдау жасалып, сирек кездесетін өсімдіктердің тіршілік формаларына сипаттама жазылды. Сонымен қатар өсімдіктер ресурстары мен оларды қорғау туралы мағлұматтар берілді.

  Таксономиялық талдау 

Жұмыстың негізгі мақсаты: Қасқасу шатқалы флорасының түрлік құрылымын жинақтау, шатқалдың өзіндік ерекшелігі бар өсімдіктердің маңыздылығын анықтау және оларды қорғау.

Қасқасу шатқалы флорасының негізгі систематикалық топтарының арақатынасы.

1-кесте

    туыстар түрлер жалпы түрлер
Таксондар Тұқымдастар саны саны санының
        мөлшері.%
l.Eguisetophyta 1 1 3 0.42
2.Polypodiophyta 8 11 13 1.84
3.Pinophyta 2 6 6 0.85
4.Magnoliphyta 74 351 682 97
1.class Magnoliopsida 58 263 512 75
2.class Liliopsida 16 87 170 25
Барлығы: 85 369 703 100%

Қасқасу шатқалы флорасының негізгі систематикалық топтарының арақатынасы 1-кестеде көрсетілгендей жабық тұқымдастары 682 түрді жалпы флора өсімдіктерінің 97% құрайды. Ондағы өсімдіктерді қос жарнақтылар класына 512 түр, 75%, дара жарнақтылар 170 түр, 25% құрайды, папортниктер тәрізділерге 13 түр 1,84%, жалаңаш тұқымдыларға 6 түр 0,85%, қырықбуындылар тәрізділерге 3 түр 0,42% жатады.

Қасқасу шатқалының территориясында Орта Азия флорасының барлық негізгі тұқымдас түрлері кездеседі десе болады.

Бірақ, туыстар мен түрлердің саны жағынан олар біршама ерекшеленеді (2-кесте).

Қасқасу шатқалы флорасының таксондар саны

2-кесте

Тұқымдастар

Туыстардың саны

Түрлердің саны

1 Athyriaceae

1

1

2 Thelypteridaceae

1

1

3 Aspidraceae

2

2

4 Aspleniaceae

2

4

5 Sinopteridaceae

1

1

6 Adiantaceae

1

1

7 Polypodiaceae

1

1

8 Ophioglessaceae

2

2

9 Eguisetaceae

1

3

10 Cupressaceae

1

3

11 Ephederaceae

1

2

12 Typhaceae

1

3

13 Potomogetonaceae

1

2

J4, Juncaginaceae

1

1

15 Alismataceae

2

3

16 Butomaceae

1

1

17 Poaceae

34

66

18 Cyperaceae

3

6

19 Araceae

2

2

20 Juncaceae

1

3

21 Allicaceae

1

9

22 Lileiaceae

8

17

23 Amaryllidaceae

2

2

24 Jridaceae

4

7

25 Salicaceae

2

5

26 Betulaceae

1

2

27 Fagasceae

1

1

28 Celtideceae

1

1

29 Moraceae

1

1

30 Connabiaceae

1

1

31 Urticaceae

1

1

32 Sontalaceae

1

2

33 Polygonaceae

5

11

34 Chenopodiaceae

3

3

35 Coryophyllaceae

13

24

36 Paeoniaceae

1

2

37 Ronunculaceae

7

15

38 Berberidaceae

3

4

39 Papaveraceae

4

7

40 Fumariaceae

1

4

41 Capparidaceae

1

1

42 Brassicaceae

34

65

43 Resedaceae

1

1

44 Crassulaceae

4

7

45 Saxifagaceae

1

2

46 Pomassiaceae

1

2

47 Rosaceae

23

49

48 Fabaceae

22

58

49 Geraniaceae

1

3

50 Biebersteiniaceae

1

1

51 Linoual

1

2

52 Polugalaceae

1

1

53 Euphorbiaceae

2

7

54 anacardiaceae

1

1

55 Celastraceae

1

2

56 Aceraceae

1

2

57 Balsaminoceae

1

2

58 Rhamnaceae

1

2

59 Malvaseae

4

6

60 Huperiaceae

1

3

61 Violaceae

1

4

62 Thymelaceae

1

1

63 Elaegnaceae

1

1

64 Onagraceae

1

2

65 Apiaceae

19

29

66 Primulaceae

3

5

67 Limoniaceae

3

4

68 Oleaceae

1

2

69 Gentianactae

3

4

70 Convolvulaceae

1

4

71 Cuscutaceae

8

16

72 Verbenaceae

1

1

73 Boraginaceae

15

24

74 Lamiaceae

22

55

75 Solanaceae

1

3

76 Scrophularaceae

7

23

77 Orobanchaceae

1

2

78 Plantaginaceae

1

3

79 Rubiaceae

2

6

80 Caprifoliaceae

1

6

81 Valerianaceae

2

3

82 Morinaceae

1

1

83 Dipsacaceae

2

4

84 Campanulaceae

5

6

85 Asteraceae

42

78

  Барлығы:

369

703

2-кестеден байқағанымыздай, ірі тұқымдастар қатарына мына тұқымдастар жатады: Asteraceae (78 түр, 11,09%), Роасеае (66 түр, 9,3%), Brassicaceae (65 түр, 9,2%), Fabaceae (58 түр, 8,2%), Lamiaceae (55 түр, 7,8%), Rosaceae (49 түр, 6,9%), Аріасеае (29 түр, 4,1%), Caryophyllaceae (24 түр, 3,4%). Зерттеліп отырған территориядағы түрлер санының 59,9% осы аталған 8 тұқымдастың үлесіне тиеді.

   Қасқасу шатқалы флорасының ірі тұқымдастарындағы туыстар мен түрлердің саны

3-кесте

Тұқымдастар

Туыстардың саны

Түрлердің саны

Жалпы түр санынан % мөлшері.

1 Asteraceae

42

78

11,09

2 Роасеае

34

66

9,3

3 Brassicaceae

34

65

9,2

4 Fabaceae

22

58

9,2

5 Lamiaceae

22

55

7,8

6 Rosaceae

23

49

6,9

7 Apiaceae

19

29

8 Coryophyllaceae

13

24

3,4

 

Жалпы тексеріліп отырған территорияда 9 тұқымдас 24-тен 78 түрге дейін, 5 тұқымдас 17-ден 9 түрге дейін, 19 тұқымдас 7-ден 4 түрге дейін, 52 тұқымдас 3-тен 1 түрге дейін біріктіретіндігі анықталды.

Түрлер санының аздығына қарамастан Қасқасу шатқалы флорасының флористикалық спектрі Батыс Тянь-Шань тау жүйесіне сәйкес келеді.

    Қасқасу шатқалы флорасының ең ірі туыстары.

4-кесте

Туыстар Түрлердің саны Жалпы түрлер санымен % мөлшері.
1 Astragalus

18

2,5

2 Dracocepkalum

11

1,5

3 Cousinia

10

1,4

4 Allium

8

1,1

5 Rosa

8

1,1

6 Scutellaria

8

1,1

7 Oxytropis

7

0,9

8 Euphorbia

7

0,9

Қасқасу шатқалында кездесетін 369 туыстың 8 туысынан 4-кестеде көрсетілгендей 7 түрден 18 түрге дейін біріккендігін айтуға болады.

Сонымен Қасқасу шатқалы флорасы түрлер санының аздығымен сипатталады. Жалпы зерттеліп отырған территория флористикалық спектрі бойынша Батыс Тянь-Шаньның басқа аудандарынан аса ерекшеленбейді.

  Қасқасу шатқалы флорасының тіршілік формасы.

5-кесте

Тіршілік формасы саны Жалпы түрлер санынан % мөлшері
1 Ағаш.

17

2,4

2 Бүта.

37

5,2

3 Жартылай бүта

22

3,1

4 Шөптесін өсімдіктер.

5 а)Көп жылдық

439

62,4

6 б)Екі жылдық

38

5,4

7 в)Бір жылдық

150

21,3

  Барлығы:

703

100


Тағы рефераттар