Векторизация туралы қазақша реферат

Мәліметтер веткорлы немесе растрлы кескінде ұсынылуы мүмкін. Векторлы және растрлы кескіндер арасында маңызды айырмашылық бар, ол ГАЖ үшін сипатты. Растрлы кескін мәліметтер үшін, яғни алаңдық сипатта болады. Векторлы кескін ГАЖ, дұрысында, геоақпараттық нысанды кескіндейді, ол нысанды сипатта болады.

Растрлы ұсыныстан мәліметтерді қайта қалыптастыру операциялары векторлауда (векторизация) — ГАЖ кеңістікті-уақытша мәліметті өңдеу кезінде барынша маңыздылардың бірі.

Технологиялық жоспарда растрдан векторға ГАЖ үшін қайта қалыптастыру мәліметтің алаңдық кескінінен нысандысына өтуін білдіреді.

Растрлы-векторлы қайта қалыптастыру аэроғарыштық сканерлі кескіндерді интерпретациялау кезінде қолданылады (олардағы біркелкі аймақтарда бөлу және қоршау, сандық растрлы картографиялық кескіндегің әдісінде, мәліметтерді өңдеу кезінде, алынған сандық фотокамера немесе бейне түсірілім және т.б. әдісінде қолданылады.

Қағазға сылынған сызықтың векторлы кескіні, картаны – сканердің көмегімен алу мүмкін емес. Сканер жасау кезінде тек растрлы түбіртек көшірмесі алынады.

Векторлы ұсыныс растрлымен салыстырғанда мүмкіндіктер қатарын игергендер:

  • көптеген қосымшалар, есептеуге арналған графиктерді пайдаланатын түрі, тек векторлы файлдармен ғана жұмыс істейді, себебі векторлы технология тиімді;
  • компьютерде векторлы файлды сақтау кезінде жадының кіші көлемін алады ( 100 — 1000 есе ), ол растрлы түбіртекті болады;
  • векторлы суреттер жеңіл өңделеді, векторлы кескінді масштабтау және трансформаттау қажаусыз орын алады, оны растрлы кескінді қайта қалыптастыру туралы айтуға болмайды.

Векторлы кескін көп жағдайда арнайы бағдарламаның көмегімен құрылады және өңделеді — графикалық редакторларда. Мұндай редактор барлық аспаптық ГАЖ-жүйенің құрамына кіреді. Сонда да, арнайы бағдаралма – векторлау саны артық болады.

Векторлау қолмен, жарытлай автоматты және автоматты болуы мүмкін. ГАЖ графикалық реадкторда көп жағдайда қолмен векторлауда пайдаланылады, ол экспертті тапсырманың шешімінің қажеттілігіне, топологияны құруына, графикалық нысандарды идентификациялауды игеру және т.б. негізделген.

Векторлау растрлы кескінді қайта қалыптастыруға мүмкіндік жасайды, ол растрлы файлдарда сақаталып, векторлы суреттерді, векторлы файлдарда сақтайды.

Қайта қалыптастыру тапсырмасы тек векторлы үлгіні алып, іс жүзінде бастапқы растрға тиесілі болып табылмастан, сондай-ақ векторлы пішіннің максималды ақпараттығы кезіндегі растрлы баламалардың геометриялық байланысының бағытын танылған векторлы нысанда сақтайды.

Осы позициямен векторлау бөлудің берілген сынамасы бойынша бастапқы кескіннің ақпараттылығын сақтай отырып растрлы мәліметтерді сығу тәсілі сияқты қаралады. Жекелегенде, растрлы кескін бағытпен бөлек сызықтың жиынтығы сияқты емес, көлемді сызық сияқты танылуы керек.

Векторизация ірі (тез), мысалы 45′, еңістің бұрышымен сызықтың растрлы баламасын векторлау үшін алгоритм.

Outline типті белгілі фильтрді растрлы кескіннің ареальды нысанын векторлау үшін қолданылады, ол контур түріндегі шекараны векторлайды.

Бағдарламалы векторлаудың автоматты түзімінің болуына қарамастан, автоматтандыру бұл прцоесте үлкен қиындықпен қақтығысады, сондықтан белгілі шарада тиімділік векторлаудың автоматты әдістері таза табысты екендігін көрсетеді, ол тұтынушының интерактивті мүмкіндіктерімен растрлы-векторлы қайта қалыптастыру процесін бақылайды және оған әсер етеді.

Растрлы кескіннің бастапқы фильтрлеуінің автоматты прцоесінде берілуі әзірге қиын, шуды басым ету, индикация және сызықтың үзілісін жою, сызық қалыңдығын өзгертуді тіркеу, топологиялық белгілерді сақтау.

Автоматтандырудың векторлауы кезінде картографиялық мәліметтерде үзілген дискретті элементтердің үлкен санымен оқиғаны тану қиындығы туындайды, жазылымды ауыстыру немесе толықтай жоғары тығыздықты енгізе отырып аймақтағы жазылымды тану туындайды. 

Векторлы-растрлы қайта қалыптасу.

Векторлы-растрлы қайта қалыптасуды кескіннің күрделенуі үшін пайдалануға болады. Бұл орайда маңызды белгі алатыны құрылған картаның рұқсат етілген қабілеттілігі. Вектор-растр типін қайта қалыптастыру — барынша қарапайым таспыма. Ол векторлы мәліметтерді басқу құрылғысына шығару кезінде жүзеге асырылады, салымдар-картасы немесе электронды картаны құру, растрлы бейне мониторлардағы графиканы байластыру кезінде жүзеге асады.

Операцияның осы тобына қабаттардың фрагменттелуі немесе дефргаменттелуінің қабатқа бөлінуі, компрестеу және кодтау алгоритміне негізделген, растрлы мәліметтерді орау немесе сығындауға қатысты.

Растрлы форматта қайта қалыптасуды жүзеге асыратын, жүйенің мысалы ретінде ESRI ArcPress фирманың өнімі қызмет етеді. Бұл бағдарламалы растеризатор, векторлы, растрлы немесе аралас векторлы-растрлы графикті қалыптастыратын түрі рстрлы шығары қондырғы форматында, берілген шешімнің және көлемнің растры  форматында қалыптастырады. Ол картаның және растрлы шығару қондырғысының тез басып шығаруын қамтамасыз етеді, ол құрылымды және электростатистикалық плоттер сияқты болады.

Кіріс мәліметтері ретінде ол графикалық метфайлды ESRI стандартында пайдалана аоалы, ол GM, PostScript (Level 1, Level 2) форматындағы басқа да жүйелі файлдар сияқты. ArcPress шығысында шығару қондырғысына бағытау үшін растры формаит алуы мүмкін және басқа алмастыру үшін пайдаланылатын форматтарды экспорттау үшін алынуы мүмкін. (TIFF, РВМ, РСХ, BW, BMP, ВIТ).

ArcPress оның жады ресурсын пайдалана отырып, жұмыс бекетінде тікелей бағдарламалы растеризацияны орындайды. Бұл плоттерге стандартты конфигурацияның жадысын қосу үшін айналып өтуге мүмкіндік жасайды (әсіресе шығару кезінде үлкен формат түрінде), бірмезетте бір файлды басып шығарып және басқаларын рестр жасап, шығару қондырғысы үшін файл көлеміне шекдеу жасамайды.


Тағы рефераттар